Kurumlar misyon ve vizyonları doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmek amacıyla kaynaklarını en etkin şekilde yönetmenin arayışı içindedirler. Organizasyon yapısı bu noktada birleştirici unsurdur.

Organizasyon yapıları;

 • Strateji ve hedefler,
 • İş yapma yöntemleri,
 • Kurum değerleri,
 • Kurum kültürü,
 • Mevcut insan kaynağı profili – yetkinlikleri
 • Kurumun faaliyetlerindeki olgunluk seviyesi
 • Sektör

ile ilişkilidir.

STRATEJİK YÖNETİM, HEDEFLER VE PERFORMANS YÖNETİMİ

Firmaların oluşturdukları vizyon ve misyon doğrultusunda stratejik hedeflerini belirleyebilmeleri için pazar, rekabet, müşteri, kanal, ürün analizi gibi çalışmalar yapmaları gerekmektedir. Bu kapsamda firmaların oluşturacakları uzun vadeli stratejik planlar, buna bağlı olarak geliştirilecek iş planlarıyla desteklenmeli ve bütçe ile entegre edilmelidir. Stratejik planlama çerçevesinde yapılan tüm aktivitelerin belirli dönemlerde ölçülerek kurum performansının yönetilmesi önem taşımaktadır.

Hedeflerin belirlenmesi ve yönetimi 3 aşamalı bir faaliyettir:

 • Stratejik Yönetim çalışmasının önemli bir aşaması olan Kurumsal hedeflerin belirlenmesi her yıl sonunda bir sonraki yıl için tekrarlanması gereken bir çalışmadır. Tüm ilgili yöneticiler ve personelin katılımı ile gerçekleştirilen çalıştaylarla SWOT, firmanın ana hedefleri belirlenir.
 • Ardından birimlerle birlikte çalışılarak ana hedeflerin birimlere kırılımı gerçekleştirilir.
 • 3. aşamada ise birim hedefleri bireysel hedeflere (Performans Değerlendirme Sistemi) dönüştürülür ve takip edilir.

ALP İnovasyon ve Danışmanlık Hiz. Ltd. Şti. olarak uçtan uca stratejik Yönetim yapısı ve süreçlerini oluşturup, stratejik plan ve iş planını oluşturabildiğimiz gibi, hedefler çalışmasına odaklanıp,  kurumsal hedeflerden bireysel hedeflere uzanan çalışmayı da yapabiliyoruz.

MARKALAŞMA VE TURQUALITY DANIŞMANLIĞI

Marka yönetiminde zamanlamanın önemi dikkate alınarak, firmaların var olan marka stratejileri hızlıca gözden geçirilerek ihtiyaç varsa ilave marka oluşturularak yurt dışı tescil başvurusunun yapılması, var olan markaların incelenmesi ve elde edilen sonuçlara göre aksiyon planlarının yapılması sağlanmaktadır.

Markanın/markaların aktif olarak pazarlandığı yurt dışı pazarlar ve pazar payları ve yıllar bazında göstermiş olduğu performansı irdelenerek, varsa mevcut yurt dışı yatırımlar incelenerek, Markanın performansını artırmak için yapılması gerekenler belirlenmekte, ihracat teşviklerini kullanarak performanslarını artırmaları sağlanmaktadır.

Markalaşma konusunda belli aşamaya gelmiş olan firmaların yurt dışında marka olmayı hedefliyorum diyecek aşamaya genleri ise Ticaret Bakanlığının Marka veya Turquality programına başvurabilmeleri için kurumsal yapının irdelenmesi, eksiklerin belirlenerek tamamlanmasının sağlanması ve başvurunun yapılması danışmanlığı verilmektedir.

TURQUALITY®, ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün ve hizmet gruplarına sahip firmalarımızın, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır.

TURQUALITY® Programının odağında, klasik ihracat desteklerinden farklı olarak salt ihracatı artırmak yerine firmaların markalaşma hedeflerine katkıda bulunmak yer almaktadır.

Destek unsurları;

 • Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım ve Marka Tescil Harcamalarının Desteklenmesi
 • Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi
 • Yurtdışı Birimlere İlişkin Giderlerin Desteklenmesi
 • Kalite Belgeleri ile İnsan Can, Mal Emniyeti ve Güvenliğini Gösterir İşaretlere ilişkin Harcamaların Desteklenmesi
 • Danışmanlık Desteği
 • Pazar Araştırması Giderlerinin Desteklenmesi
 • Moda/Endüstriyel Ürün Tasarımcısı Giderlerinin Desteklenmesi

Bu çalışma kapsamında;

 • İlk aşamada firmalarda mevcut durum analizi yapılmakta, eksikler belirlenerek bir yol haritası oluşturulmaktadır.
 • İkinci aşamada ise firmanın tüm süreçleri gözden geçirilerek, Ticaret Bakanlığının beklentilerini karşılayacak ve başvuru yapabilecek şekilde firma ile birlikte çalışılarak, firma hazırlanmakta ve başvuru yapılmaktadır.