KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı

KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı


 • Destek Üst Limiti : 1 Milyon TL
  • Geri Ödemesiz : 300.000 TL
  • Geri Ödemeli : 700.000 TL
 • Destek Oranı : %60
  • Desteğin %70’i geri ödemeli , %30’u geri ödemesiz destek olarak ödenir.
  • Personel desteği oranı belirli limitler dahilinde geri ödemesiz %100’dür.
 • Proje Süresi :
  • En Az : 8 Ay
  • En Fazla : 36 Ay

Başvuru Yapılabilecek Proje Teklif Çağrıları

 • 2021 – 01 Proje Teklif Çağrısı: “İmalat sanayi sektöründe dijitalleşme sürecine katkı sağlayabilecek yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin desteklenmesi”
  Akıllı dijital teknolojilerle ilgili ürün ve çözüm geliştiren elektronik, bilişim, makine imalat sektörlerindeki teknoloji geliştiricisi KOBİ’ler; imalat sanayi sektörüyle ilişkili 8 dijital teknolojiden birini veya entegre çalışmak kaydıyla birkaçını birlikte içeren ürün / yazılımlarında katma değer arttırıcı iyileştirmeler yapmak ve/veya geliştirdikleri ürün / yazılımlarını ticarileştirmek için proje sunabilecektir.
  Sadece ticarileştirme (tanıtım – pazarlama – satış) amaçlı proje sunacak olanların, ürünlerini kamu desteğiyle geliştirerek başarılı tamamladıklarına veya Teknoloji Geliştirme Bölgesi ya da ArGe Merkezi projesi çıktısı olduğuna dair belge ibraz etmeleri şarttır. İş paketlerinde katma değer arttırıcı iyileştirmeler bulunan başvuru sahiplerinde ise bu belge şartı aranmayacaktır.
 • 2021 – 02 Proje Teklif Çağrısı: “İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanma düzeyinin arttırılması”
  İmalat sanayi sektöründeki KOBİ’ler, imalat sanayi sektörüyle ilişkili 8 dijital teknolojiden biri veya birkaçını birlikte üretim ve ilişkili iş süreçlerine adapte etmek için proje sunabilecektir.

Programın Amacı

KOBİ KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı ile, ulusal sanayi ve ekonomi hedefleri doğrultusunda belirlenen öncelik alanlarında KOBİ’ler tarafından hazırlanan projeler desteklenir.

KOBİGEL Destek Programı ile;

 • Yüksek teknolojili,
 • Katma değerli sektörlerdeki kapasite ve becerilerinin geliştirilmesi,
 • Geleneksel sektörlerdeki KOBİ’lerin daha yenilikçi iş modelleri ile çalışmaya teşvik edilmesi,

amaçlanmaktadır.


KOBİ’lerin proje sunabileceği konu başlıkları:

 • Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı
 • İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti
 • İmalat Sanayinde Endüstriyel Robot Teknolojileri
 • İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri
 • Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri
 • İmalat Sanayinde Siber Güvenlik
 • İmalat Sanayinde Akıllı ve Esnek Otomasyon Sistemleri
 • İmalat Sanayinde Artırılmış Gerçeklik / Sanal Gerçeklik Teknolojileri

Desteklenecek Giderler

 • Makine-Teçhizat Giderleri
 • Personel Giderleri
 • Yazılım Giderleri
 • Hizmet Alımı Giderleri

Başvuru Yapmak veya Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız

Uzman Yardımı 

Dr. Sibel SAİN ÖZDEMİR

0532 670 62 32


 

1501 – Sanayi Ar-Ge Destek Programı 2020 – 2. Çağrı Duyurusu


Çağrı Açılış Tarihi – 01.07.2020
Ön Kayıt Başvurusu Son Tarihi – 10.08.2020 (Saat 17:00)
Çağrı Kapanış Tarihi – 02.09.2020 (Saat 23:59)


Kimler Başvurabilir?

KOBİ tanımında belirtilen, sektörüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri başvuru yapabilir. Ayrıca kuruluşlar ortak proje önerisi başvurusunda bulunabilirler. Ortak proje başvurusu tek bir proje başvurusu biçiminde sunulur.

Proje Uygulama Süresi: Azami 36 ay


Çağrı Gerekçeleri ve Amaçlar

Bu çağrı kapsamında, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların desteklenen projeler ile firmaların;

 • Uluslararası rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin artırılması,
 • Yurtdışına bağımlı olunan teknolojilerde rekabetçi yerli teknolojilerin kazanılması,
 • Güçlü ticarileşme potansiyeline sahip teknolojik ürünlerin geliştirilmesi,
 • Ortaklı Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması,
 • Proje esaslı araştırma ‐ teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi,
 • Üniversite işbirliği ile Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması,

amaçlanmaktadır.


Çağrı Konu ve Kapsamı

Tüm sektör ve teknoloji alanlarında yeni bir ürün tasarım ve geliştirme çalışması, mevcut bir ürünün iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında, firmanın teknolojik rekabet gücünü artıracak Ar-Ge projeleri desteklenecektir.

Desteklenen Ar-Ge Faaliyetleri: Destek sağlanacak projelerin aşağıda listelenen aşamalardan tamamını veya bir kısmını içermesi beklenir. Üretim veya üretim altyapısına yönelik yatırım ağırlıklı projeler (tesis ve tezgah alımı içeren) ile Ar-Ge içeriği bulunmayan faaliyetleri içeren projeler, programın amaçlarına uygun olmadığı için desteklenmez.

 • Kavram geliştirme
 • Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü
 • Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuvar ve benzeri çalışmalar
 • Tasarım, tasarım uygulama ve tasarım doğrulama çalışmaları
 • Prototip üretimi,
 • Pilot tesisin kurulması
 • Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması
 • Saha testlerinde karşılaşılan tasarım kaynaklı sorunların çözümü faaliyetleri

Başvuru Yapmak veya Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız


 

VEZİRKÖPRÜ – UYGULAMALI PROJE YÖNETİMİ EĞİTİMİ

UYGULAMALI PROJE YÖNETİMİ EĞİTİMİ

 


Günümüzde online iletişim araçlarının gelişimi uygulamalı eğitimleri de online verme imkanı sunuyor. Bu kapsamdaki ilk uygulamamızı Vezirköprü Orman Ür. ve Kağıt Sanayi A.Ş. firması ile, Microsoft Teams programı kullanarak yaptığımız “Online Uygulamalı Proje yönetimi Eğitimi” ile, Nisan 2020’de gerçekleştirdik. Bu eğitimde 4 proje grubu 4 farklı gerçek projesini, eğitim süresince öğrenilen çalışmaları (yine online sistem üzerinde gruplara ayrılan özel alanlarda çalışarak) uygulayarak tüm proje planlamasını gerçekleştirdi.

 • Proje nedir?
 • Proje yönetimi nedir?
 • Proje yönetimi başarı kriterleri nelerdir?
 • Proje yönetimi süreçleri nelerdir?
 • Proje yöneticisi tanımı nedir?
 • Liderlik ve kişilik tipleri nelerdir?
 • Doğru proje ekibi nasıl kurulmalı?
 • Proje paydaşı kime denir?
 • Proje kapsamının tanımlanması ve kapsam yönetimi nasıl planlanmalı?
 • İş kırınım yapısının oluşturulması
 • Zaman çizelgesi yönetiminin planlanması
 • Aktivite sürelerinin tahmini
 • Kritik yol analizi
 • Bütçe ve risk analizleri

gibi konularda bilgilendirme yapıldı. Ayrıca aşamalı olarak gerçekleştirilen eğitimler sırasında 4 proje seçilerek proje ekipleri oluşturuldu. Her bir proje üzerinden alınan eğitimler hakkında uygulamalar yapılarak teorik bilgilerin pratiğe dönüştürülmesi sağlandı.Başvuru Yapmak veya Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız


TÜBİTAK – Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı

Sipariş Ar-Ge – 2020

 

Ülkemizdeki sanayi kuruluşlarının %99’undan fazlası KOBİ’dir. Dolayısıyla, KOBİ’lerin Ar-Ge ile geliştireceği ve potansiyel müşterisi hazır olan yenilikçi ürünlerin/süreçlerin, bir Müşteri Kuruluş eşliğinde ortaya çıkarılacağı ortaklı projelerin desteklenmesi; hem işbirliklerini artıracak hem de Ar-Ge destekleri için ayrılan kamu kaynaklarının daha etkin kullanımını sağlayabilecektir. Bu süreç ülkemizin sürdürülebilir kalkınması açısından da önemlidir.

 

 

Çağrının Amacı

Çağrı Kapsamı

 • KOBİ’lerin Ar-Ge çalışmalarını, ticarileşme olasılığı yüksek konulara yönlendirmek.
 • Tedarikçi – Müşteri işbirliği zorunlu (ortak proje),
 • Sanayi kuruluşları arası işbirliklerini pekiştirmek.
 • Müşterisi belirli bir ürün için Ar-Ge,
 • Proje yönetiminde, görece daha deneyimli olan kuruluşların bu deneyimini KOBİ’lere aktarmalarının yolunu açmak.
 • Müşteri kuruluş sipariş ettiği ürünün geliştirilme süreçlerini TÜBİTAK ile birlikte takip eder ve Proje sonrası ticarileşme izlenir.
 • İkincil (spin-off) firmalar doğmasını özendirmek.
 • TÜBİTAK ve Müşteri birlikte KOBİ’ye Ar-Ge desteği verir.
 • Projeleri hızlı sonuçlandırabilecek KOBİ’lere
  yönlendirmek.
 • Yalnızca KOBİ (tedarikçi) desteklenir.

Kimler Başvurabilir

Çağrıda konu ve sektör sınırlaması yoktur. Tüm sektörlerden ve tüm teknoloji alanlarından, ticarileşme potansiyeli yüksek olan Ar-Ge projeleri desteklenebilecektir. Proje önerilerinde pazar araştırması ve teknik yapılabilirlik incelemesinin sunulması gerekmektedir. Tedarikçi kuruluş KOBİ olacaktır.


İşbirliği Yapısı

 • Müşteri Kuruluş ve Tedarikçi Kuruluş ortak bir proje sunar.
 • Müşteri ve tedarikçi kuruluş işbirliği sözleşmesi imzalar.
 • Projenin ekinde Ekonomik Fizibilite sunulur, ticarileşme planı anlatılır.

Başvuru Koşulları

 • Çağrıya bir Müşteri Kuruluş ve en az bir Tedarikçi Kuruluş ortak başvuru yapar. Başvuru ve destek aşamalarında muhatap kuruluş Müşteri Kuruluş olur.
 • Tedarikçi Kuruluş KOBİ ölçeğinde olacaktır.
 • Müşteri Kuruluşun kendi bünyesinde ürettiği bir ürünün Tedarikçi Kuruluş tarafından üretilmesine yönelik projeler için başvuru yapılmaz.
 • Başvurulan projelerde, Müşteri Kuruluşta ve Tedarikçi Kuruluşta proje konusu ile ilgili en az lisans derecesine sahip en az bir proje personelinin bulunması zorunludur.

Destek Oranı

Yalnızca Tedarikçi Kuruluş (KOBİ) desteklenir.

 • Müşteri, projenin gidişatını ve giderlerin uygunluğunu değerlendirir. Tedarikçi KOBİ ile mutabık kaldıktan sonra TÜBİTAK’a sunulacak tutarı belirler.
 • Müşteri kuruluş dönemsel harcama tutarının % 40’ını tedarikçi Kuruluş hesabına yatırır.
 • TÜBİTAK izleyici görevlendirerek değerlendirir ve Dönemsel Desteklemeye Esas Harcama tutarını belirler ve bu tutarının %40’ını Tedarikçi KOBİ’ye öder.

Çağrı Bütçesi

Çağrı Bütçesi : 30.000.000 TL
Proje Bütçesi Üst Sınırı : 2.500.000 TL


Proje Süresi

Proje: 1. Ürün/süreç geliştirme ve 2. Ticarileşme olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır.

Ürün/süreç geliştirme aşaması en fazla 24 aydır.

Ticarileşme süresi ise sabit 24 ay olacaktır.


İzleme

 • Takvim yılı içerisinde iki dönem tanımlanmıştır. Birinci dönem 1 Ocak – 30 Haziran, ikinci dönem 1 Temmuz – 31 Aralık tarih aralıklarını kapsar. Projede yapılan çalışmalar, projenin öngörülen hedefe göre ilerleme durumu ve Tedarikçi Kuruluşun proje giderleri, Dönem Raporları ile TÜBİTAK’a sunulur.
 • Dönem Raporu, dönemin bitişini takip eden ikinci ayın sonuna kadar sunulur.
 • Projenin Ürün/süreç geliştirme aşamasının son döneminde, Dönem Raporuna ilave olarak Proje Sonuç Raporu ve Ticarileşme Planı sunulur.
 • Ticarileşme aşamasındaki dönem raporu yalnızca ticarileşme raporu içerir.

Başvuru Yapmak veya Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız


 

Ankara Kalkınma Ajansı COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı

PROGRAMIN ADI : COVID-19 İLE MÜCADELE VE DAYANIKLILIK PROGRAMI

PROGRAMIN GENEL HEDEFİ : COVID-19 salgını ile mücadeleye katkı sağlayan ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelerin desteklenmesi

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

 • Öncelik 1 : Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması
 • Öncelik 2 : Halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları
 • Öncelik 3 :Salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar geliştirilmesi

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ : 15.000.000 TL

PROJELERE SAĞLANACAK ASGARİ VE AZAMİ DESTEK MİKTARI

 • Asgari Tutar: 200.000 TL
 • Azami Tutar: 1.500.000 TL

Kar Amacı Gütmeyen Kurum/Kuruluşlar için destek, projenin toplam uygun maliyetinin %25’inden az olamaz ve %100’ünü aşamaz.
Kar Amacı Güden İşletmeler için destek, projenin toplam uygun maliyetinin %25’inden az ve olamaz ve %75’ini aşamaz

PROJE SÜRESİ

 • Asgari 1 Ay
 • Azami 3 Ay

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

 • Kamu Kurum ve kuruluşları
 • Mahalli İdareler
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
 • Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri
 • Birlikler, Kooperatifler
 • Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Sendikalar, Federasyonlar, Konfederasyonlar)
 • Üniversiteler, Enstitüler
 • Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketleri, Teknoloji Transfer Ofisi Şirketleri,
 • İşletmeler

İnternet Üzerinden (KAYS) Son Başvuru Tarihi: 30.04.2020 Saati: 17:00
Taahhütname Son Tarihi : 30.04.2020 Saati: 23:50

Programın Genel Hedefi: COVID-19 salgını ile mücadeleye katkı sağlayan ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelerin desteklenmesi

Programın Öncelikleri:

Öncelik 1: Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması
Başta en yüksek risk grubunda sayılan yaşlılar, kronik rahatsızlığı olanlar, bakıma muhtaç bireyler ve engelliler gibi salgından korunması gereken toplumsal kesimler olmak üzere, COVID-19 virüsün yayılımının önlenmesine yönelik kritik öneme sahip “sosyal mesafeyi koruma” ve “evde kalma” tedbirlerinin sürdürülebilir bir şekilde uygulanmasının sağlanması; sosyal izolasyona bağlı olarak yaşanabilecek sorunlara yönelik psiko-sosyal destek sağlanması ile salgın hakkında bilgilendirici, farkındalık artırıcı, yönlendirici ve bilgi kirliliğini önleyici faaliyetler içeren projeler desteklenecektir.
Örnek müdahale alanları:

 1. Dezavantajlı gruplar (engelliler, hamileler, çocuklar, bakıma muhtaç bireyler, mülteciler, yaşlılar vd.) ve alınan tedbirler neticesinde dezavantajlı durumda olan yaşlılar ile kronik rahatsızlığı olan bireyler için ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanmasına yönelik organizasyon ve hizmet modelleri geliştirilmesi ve uygulanması
 2. Evde bakım ve tedavi hizmetlerinin yürütülmesi, izlenmesi ve raporlandırılmasına yönelik organizasyon ve hizmet modelleri geliştirilmesi ve uygulanması
 3. Yoğun kullanılan mekanların (hastane, işyeri, fabrika, ulaşım araçları vb.) faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli koşulların oluşturulmasına yönelik uygulamaların gerçekleştirilmesi
 4. Virüs yayılımının yoğun olduğu mekanların anlık olarak belirlenmesi, gerekli önleyici ve koruyucu tedbirlerin alınmasına yönelik faaliyetleri gerçekleştirilmesi
 5. Kamuoyunun koruyucu ve önleyici tedbirler doğrultusunda yönlendirilmesine yönelik uygulamaların geliştirilmesi
 6. COVID-19 salgının etkileri nedeniyle ortaya çıkan sorunlara yönelik psikolojik destek ve rehabilitasyon hizmetlerinin geliştirilmesi ve sunulması
 7. Pandeminin izlenmesi ve olası risklerinin tespit edilmesine yönelik yazılımlar geliştirilmesi
 8. Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınmasını sağlayacak kritik ürün, hizmet ve organizasyonun geliştirilerek kullanıma sunulması
 9. Halihazırda Ankara’da yaşayan ve Türkçe bilmeyen kişilerin COVID-19 hakkında bilgilendirilmesini ve/veya tedavi hizmetlerine ulaşmasında sorun yaşamamasını sağlayacak uygulamaların geliştirilmesi
 10. Eğitimin devamlılığı sağlayacak yazılım ve teknolojilerin geliştirilmesi
 11. Yardımlaşma esaslı gönüllük oluşumları ile mahalle ve ilçe bazlı olarak ekonomik faaliyetleri destekleyecek yenilikçi çözümler geliştirilmesi

Öncelik 2: Halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları
COVID-19 salgınına karşı önleyici ve koruyucu tedbirler kapsamında acil ihtiyaç duyulan ürün, hizmet ve organizasyonların geliştirilerek uygulanması desteklenecektir.

Örnek müdahale alanları:

 1. Gerekli standartları karşılayacak maske, bone, gözlük, eldiven, yüz siperi, koruyucu üniforma, dezenfektan vb. kişisel koruyucu ekipmanların üretilmesi ve ihtiyaç duyulan alanlarda kullanıma sunulması
 2. UV dezenfeksiyon sistemleri, hava sterilizatörü gibi koruyucu sistemlerin geliştirilmesi, üretilmesi ve kullanıma sunulması
 3. Salgın kapsamında ihtiyaç duyulan ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi için işletmelerin mevcut üretim sistemlerinde gerekli değişikliklerin yapılması (Örn: tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir işletmenin koruyucu giysi üretmesi için gerekli ihtiyaçlar)
 4. COVID-19 virüsünün hızlı ve güvenilir bir şekilde teşhisine yönelik tanı kiti geliştirilmesi, üretilmesi ve kullanıma sunulması
 5. Tanı ve teşhis faaliyetleri yürütecek mevcut laboratuvarların kapasitelerinin artırılması
 6. Tedavide ihtiyaç duyulan ventilatör, yoğun bakım cihazları, yaşam destek üniteleri vb. kritik öneme sahip malzeme ve ekipmanların geliştirilmesi, üretilmesi ve kullanıma sunulması
 7. COVID-19 virüsüne karşı antiviral ilaç ve aşı geliştirme çalışmaları

Öncelik 3: Salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar geliştirilmesi
Salgın nedeniyle ekonomik faaliyetlerin yürütülmesinde hâlihazırda yaşanan ve önümüzdeki dönemde ortaya çıkabilecek aksaklıkların giderilmesine yönelik çözümler sunan projeler desteklenecektir.

Örnek müdahale alanları:

 1. Salgından daha fazla etkilenen sektörlerde üretim faaliyetlerinin sürdürülebilirliği için işletmelerde gerekli organizasyonel yapılanmanın sağlanması
 2. Tedarik zincirlerinde ve lojistik faaliyetlerinde sürekliliğin sağlanması için ihtiyaç duyulan model hizmetlerin geliştirilmesi
 3. Malzeme temin ve tedarik gibi konularda sektörler arası iş birliklerinin sağlanması
 4. İşsizlik ve nakit akışı problemlerinin çözümüne yönelik modeller geliştirilmesi
 5. Uzaktan çalışmayı kolaylaştırıcı teknolojilerin geliştirilmesi
 6. İş süreçlerinin dijital teknolojiler kullanılarak uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri ile yapılandırılması
 7. Gıda ve sağlık ekipmanlarına erişimi kolaylaştıracak çözümlerin geliştirilmesi

Başvuru Yapmak veya Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız


 

KOBİ Teknoyatırım Programı

KOSGEB KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı (KOBİ TEKNOYATIRIM) kapsamında aşağıda listesi yer alan ürünler, Koronavirüs (COVİD-19) salgınından korunmak üzere alınan tedbirler kapsamında üretilmek üzere desteklenecektir. Destek Programının amacı, Ar-Ge ve Yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini desteklemek ile Orta – Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanında yer alan ve Cari İşlemler Hesabına Katkı Sağlayacak Ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak olarak belirlenmiş olup yaşanan Koronavirüs salgını nedeniyle üretimi desteklenen ürün grupları ve kapsamlarına “Koronavirüs (COVİD-19) Kapsamında Üretimi Desteklenecek Ürünler” de eklenmiştir.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında yatırım desteği sağlanacak ürünler;

Aşağıda yer alan ürünler Koronavirüs (COVİD-19) salgınından korunmak üzere alınan tedbirler kapsamında üretilmek üzere projelendirilmelidir. Koronavirüs (Covid-19) salgını etkilerinin ortadan kalktığına ilişkin ilgili merci tarafından yapılacak kamuoyu duyurusuna kadar desteklenecektir. Destek tutarı üst limiti 6 milyon TL (Geri ödemesiz destek üst limiti: 1,8 milyon TL; Geri ödemeli destek üst limiti: 4,2 milyon TL). Proje bütçesi, 10 milyon TL’yi aşmamalıdır. Başvurularda destek programı kapsamında yatırımı gerçekleştirilecek olan ürünü satın almak niyetiyle işletme ile işbirliği yapan Kamu Kurum/Kuruluşundan ürünü satın almaya ilişkin iradesi ve niyetini gösterir yazı veya Orta/Büyük Ölçekli İşletmeden üretilecek ürünü satın almaya ilişkin iradesi ve niyetini belirttiği uzlaşı belgesi/protokol/sözleşme vb. ile Paydaş Beyan Formu alınması gerekmektedir.

 

Ürün

GTİP kodu

Açıklama

Dezenfektanlar
 • Propan1ol (propil alkol) ve propan2ol (izopropil alkol)
 • Diğer yıkama, temizleme müstahzarları
 • Dezenfekte ediciler
Kolonya
 • Kolonyalar
Koruyucu Elbise
 • Erkek/erkek çocuk için diğer giyim eşyası; pamuktan
 • Erkek/erkek çocuk için diğer giyim eşyası; sentetik/suni lifden
 • Kadın/kız çocuk için diğer giyim eşyası; pamuktan
 • Kadın/kız çocuk için diğer giyim eşyası; sentetik/suni lifden
 • Kadın/kız çocuk için diğer giyim eşyası; dokunabilir diğer maddeden
Koruyucu Gözlük
 • Diğer gözlükler
Maske
 • Tıbbi maskeler (bir kullanımlık); dokunmamış mensucattan; örme veya kroşe HARİÇ
Eldiven
 • Cerrahide kullanılan eldiven (sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan)
Ventilatör
 • Ozonoterapi, oksijenoterapi, /diğer terapi cihazları ve aksam, parçaları

 


 

Tanım

Açıklama

Yatırım Projesi Ürünün yatırımı kapsamında amacı, kapsamı, hedefi, çıktıları, faaliyet-zaman planı, süresi, bütçesi, diğer kaynakları ile uygulayıcıları belirli ve birbiriyle ilişkili faaliyetler bütünü
Teknoloji Alanı OECD’nin tanımladığı Düşük, Orta Düşük, Orta Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanları dikkate alınarak başkanlık tarafından belirlenen alanlar
Paydaş Destek programı kapsamında yatırımı gerçekleştirilecek olan ürünü satın almak niyetiyle işletme ile işbirliği yapan Kamu Kurum/Kuruluşu veya Türkiye’de yerleşik olmak koşuluyla “18.9.2009 tarih ve 27353 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15431 sayılı KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklerden Yararlanacak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere İlişkin Sektörel ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi Hakkında Karar” ile tespit edilen sektör sınırı gözetilmeksizin; yıllık olarak hesaplanan verilerine göre, son iki yıllık mali durumları ve çalışan sayıları 18/11/2005 tarihli ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” kapsamında belirtilen Orta Ölçekli veya ilgili yönetmelikte belirtilen sınırları aşan Büyük Ölçekli İşletme
Kurul Yatırım projelerini değerlendiren ve karar alan Değerlendirme ve Karar Kurulu
Uygulama Birimi Desteklerin uygulanmasından sorumlu KOSGEB Müdürlükleri
Erken Ödeme İşletmelere projelerini gerçekleştirebilmeleri için ilgili destek ödemesinden önce teminat karşılığında yapılan ödeme (Avans ödeme)
KOBİ Bilgi Sistemi (KBS) KOSGEB’in internet sitesinden ve/veya e-devlet üzerinden erişim sağlanan; veri tabanına kayıt ve destek programları kapsamında başvuru, başvurulara ilişkin kontrol ve inceleme, değerlendirme, izleme, raporlama ve bildirimlerin yapıldığı KOBİ bilgi sistemi

Açık Kaynak Kodlu Yazılım

Kodları herkese açık olan, değiştirilebilen ve değiştirilmiş hali dağıtılabilen yazılım

 


Kimler Başvurabilir?

Aşağıdaki kapsamlardan en az birine uygun.KOSGEB’e aktif olarak kayıtlı/kayıt yaptıran (KOBİ Bilgi Beyannamesi güncel durumda olan) Türk Ticaret Kanunu’nca gerçek veya tüzel kişi niteliğindeki KOBİ’ler:

Kapsam Detaylar
Koronavirüs (COVİD-19) Kapsamında Üretimi Desteklenecek Ürünleri üretecek KOBİ’ler
 • Bakanlığın Koronavirüs (COVİD-19) salgınından korunmak üzere alınan tedbirler kapsamında yatırımları desteklenecek ürünlere dair duyurusunda yer alan ürünleri üretmek üzere işletmeler başvurabilir.
 • Yatırım projesi bütçesinin 10 milyon TL’yi geçmemesi gerekmektedir.
 • Üretilecek olan ürünü satın alacak Paydaş şartı:
  • Paydaştan yatırım projesi kapsamında üretilecek ürünü satın almaya ilişkin iradesi ve niyetinin olması, proje süresince işletmeye teknik ve mali açıdan rehberlik yapması, ürünün belirlenen standart ve spesifikasyonlara uygun şekilde üretildiğini takip etmesi, işletmenin proje süresince karşılaşabileceği zorluklara ortak çözümler üretmesi beklenir.
  • Uzlaşı belgesi/protokol/sözleşme vb. belgelerde işletmenin unvanı ve adresi, paydaşın unvanı ve adresi, tarafların görev ve sorumlulukları, paydaşın ayni ve nakdi katkıları, ürüne ilişkin özellikler, ürünün satışı ve satın alınmasına ilişkin koşullar, anlaşmazlıkların çözümü, yürürlük, yürütme ve süreye dair hususlar da yer almalıdır.
  • Paydaşın kamu kurum/kuruluşu olması halinde paydaştan ürünü satın almaya ilişkin iradesi ve niyetini gösterir yazının alınması yeterlidir.
  • Paydaşın Kamu Kurum/Kuruluşu olmadığı durumda başvuru sahibi ve paydaş arasında düzenlenecek paydaşın üretilecek ürünü satın almaya ilişkin iradesi ve niyetini belirttiği uzlaşı belgesi/protokol/sözleşme vb. ile Paydaş Beyan Formu paydaşı temsile yetkili kişi tarafından imzalanmalıdır.
  • Paydaş/paydaşın ortak ve sahipler ile başvuru yapan işletme/başvuru yapan işletmenin sahip ve ortakları arasında herhangi bir ortaklık ilişkisi olamaz.
 • Başvuru yapan işletme Destek programı kapsamında desteklenen bir gider için paydaştan mal/hizmet satın alınamaz. Paydaştan satın alınan/alınacak mal/hizmet için destek talep edilemez.
Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ve Prototip çalışması tamamlanmış ürünlerin üretimi ve ticarileştirilmesi KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge veya Yenilik Projeleri sonucunda ortaya çıkma
 • Ar-Ge veya yenilik projesi; kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenerek başarı ile sonuçlanmış ve başarı ile sonuçlandığına dair belgeye sahip olan işletmeler, projenin başarı ile sonuçlandırıldığı tarihten itibaren 5 yıl içerisinde programa başvuru yapabilirler.
 • KOSGEB tarafından desteklenen Ar-Ge veya yenilik projelerinin başarıyla tamamlandığını gösteren kurul karar formunun evrak kaydına alındığı tarihten itibaren 5 yıllık süre hesaplanır.
 • KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge veya Yenilik Projeleri sonucunda başarıyla tamamlanmış Ürün veya Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim Belgesi alınan ürün veya Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan ürün için ürün sahipleri veya mirasçıları kendilerine kanunen tanınan mali hakları, karşılıklı ya da karşılıksız olarak; süre, yer ve içerik itibariyle sınırsız bir şekilde, noter onaylı kullanım hakkı sözleşmesi ile işletmeye devretmiş olmalıdır.
Patent belgesi ile koruma altına alınmış olma
 • Patent belgesi ile koruma altına alınan Teknolojik Ürüne ait başvurular için; başvuru tarihinden itibaren en fazla 5 yıl önce patent belgesinin alınmış olması gerekir.
 • Patent belgesi ile koruma altına alınmış Teknolojik Ürünler için Kullanım Hakkı devralınmış ise Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde patent devri yapılmış olması şartı aranır.
Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkmış olma
 • Doktora Çalışması neticesinde ortaya çıkan Teknolojik Ürün için doktora mezuniyet tarihinden itibaren 5 yıl içinde Programa başvuru yapılması esastır.
 • Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan Teknolojik Ürün sahipleri veya mirasçıları kendilerine kanunen tanınan mali hakları, karşılıklı ya da karşılıksız olarak; süre, yer ve içerik itibariyle sınırsız bir şekilde, noter onaylı kullanım hakkı sözleşmesi ile İşletmeye devretmiş olmalıdır.
Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alınmış olma
 • Yurtiçinde veya yurtdışında öz kaynaklar kullanılarak yapılan Ar-Ge ve Yenilik faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan Teknolojik Ürün için Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim Belgesi ile başvuru yapacak İşletmelerin, başvuru yaptıkları tarih itibariyle belgelerinin güncel olması gerekmektedir.
Cari İşlemler Hesabına Katkı Sağlayacak Ürünlerin üretimi ve ticarileştirilmesi
 • Yatırım projesi bütçesinin 10 milyon TL’yi geçmemesi gerekmektedir.
 • Üretilecek olan ürünü satın alacak Paydaş şartı:
  • Paydaştan yatırım projesi kapsamında üretilecek ürünü satın almaya ilişkin iradesi ve niyetinin olması, proje süresince işletmeye teknik ve mali açıdan rehberlik yapması, ürünün belirlenen standart ve spesifikasyonlara uygun şekilde üretildiğini takip etmesi, işletmenin proje süresince karşılaşabileceği zorluklara ortak çözümler üretmesi beklenir.
  • Uzlaşı belgesi/protokol/sözleşme vb. belgelerde işletmenin unvanı ve adresi, paydaşın unvanı ve adresi, tarafların görev ve sorumlulukları, paydaşın ayni ve nakdi katkıları, ürüne ilişkin özellikler, ürünün satışı ve satın alınmasına ilişkin koşullar, anlaşmazlıkların çözümü, yürürlük, yürütme ve süreye dair hususlar da yer almalıdır.
  • Paydaşın kamu kurum/kuruluşu olması halinde paydaştan ürünü satın almaya ilişkin iradesi ve niyetini gösterir yazının alınması yeterlidir.
  • Paydaşın Kamu Kurum/Kuruluşu olmadığı durumda başvuru sahibi ve paydaş arasında düzenlenecek paydaşın üretilecek ürünü satın almaya ilişkin iradesi ve niyetini belirttiği uzlaşı belgesi/protokol/sözleşme vb. ile Paydaş Beyan Formu paydaşı temsile yetkili kişi tarafından imzalanmalıdır.
  • Paydaş/paydaşın ortak ve sahipler ile başvuru yapan işletme/başvuru yapan işletmenin sahip ve ortakları arasında herhangi bir ortaklık ilişkisi olamaz.
  • Başvuru yapan işletme Destek programı kapsamında desteklenen bir gider için paydaştan mal/hizmet satın alınamaz. Paydaştan satın alınan/alınacak mal/hizmet için destek talep edilemez.

 


Destekleme

Teknoloji Alanı Seviyesi Proje başına Destek Tutarı Üst Limiti
6 milyon TL

 • Geri Ödemesiz Destek (Hibe): 1,8 milyon TL
 • Geri Ödemeli Destek: 4,2 milyon TL
 • Orta-Yüksek Teknoloji Alanları
 • Yüksek Teknoloji Alanları
5 milyon TL

 • Geri Ödemesiz Destek (Hibe): 1,5 milyon TL
 • Geri Ödemeli Destek: 3,5 milyon TL
 • Orta-Düşük Teknoloji Alanları
 • Düşük Teknoloji Alanları
1 milyon TL

 • Geri Ödemesiz Destek (Hibe): 300 bin TL
 • Geri Ödemeli Destek: 700 bin TL
Destek üst limiti artırım:

KOSGEB Başkanlığı, Kalkınma Planları, Hükümet Programları ve Yıllık Programlarda belirlenen hedefler ile stratejik dokümanlardaki öncelikler doğrultusunda; bölgesel, sektörel ve ölçeksel kriterler ile teknoloji düzeyi ve özel hedef gruplarını dikkate alarak 2 katını geçmemek üzere destek üst limitini artırabilir.

Geri Ödemesiz ve Geri Ödemeli Desteklerin birlikte uygulanması:

Personel gideri desteği hariç kurul tarafından uygun bulunan giderler için geri ödemeli ve geri ödemesiz (hibe) destek birlikte sağlanır. Sadece geri ödemesiz destek veya sadece geri ödemeli destek sağlanmaz. Personel gideri desteği kapsamında ise %100 oranında geri ödemesiz destek sağlanır.

Erken Ödeme (Avans):

Yatırım projesi başvurusu aşamasında işletmenin talep etmesi halinde teminat karşılığında erken ödeme yapılabilir. Erken ödeme tutarı, projenin kabul edildiği ilk kurul kararında belirtilen toplam desteklemeye esas tutarın %25’ini geçemez ve her hâlükârda destek üst limitinin %25’ini aşamaz.

 


Proje süresi:

 • Azami 36 ay
 • İşletme, yatırım proje süresini 4 ay ve katları şeklinde olmak üzere en az 8 ay en fazla 36 ay olacak şekilde belirler. Faaliyet-zaman planı 4’er (dört) aylık dönemleri kapsar.
 • İşletmenin talep etmesi halinde, kurul kararı ile bir defaya mahsus olmak üzere 4 ay ek süre verilebilir. Verilen ek süre dâhil olmak üzere yatırım projesi süresi toplam 36 ayı geçemez.
 • Yatırım projesinin başlangıç tarihi desteklemeye ilişkin ilk kurul kararının evrak kaydına alındığı tarihtir.

Dikkat edilmesi gereken hususlar

 • İşletme KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programından bir defa yararlanır.
 • KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programından yararlanan ve hâlihazırda projesi desteklenmeye devam eden işletmeler bu destek programından yararlanamaz.
 • Başvurunun kontrolü haricinde yatırım projesi başvurusu reddedilen işletmeler ile yatırım projesinin iptalini talep eden işletmeler aynı yatırım projesi ile tekrar başvuru yapamaz.
 • T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı ve/veya KOSGEB Araştırma- Geliştirme, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı-Endüstriyel Uygulama Programından ve/veya Stratejik Ürün Destek Programından yararlanmak üzere başvuran ancak başvurusu kurul tarafından reddedilen işletmeler aynı yatırım projesi ile tekrar başvuru yapamaz.
 • Yabancı dilde hazırlanmış her türlü belgenin gerektiğinde yeminli mütercim tarafından yapılmış Türkçe çevirisi istenebilir.
 • Geri ödemesiz destek oranlarının artırılması:
 • Destek Programında geri ödemesiz destek oranlarına ilave edilecek destek oranları toplamda %15’i geçemez. Bir gider için daha öncesinde yerli malı belgesi nedeniyle % 15 artırım uygulanmışsa o gider için yeniden açık kaynak kodlu yazılım kullanımından veya KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında kategori birincisi olmasından dolayı bir artırım uygulanmaz. İşletme açık kaynak kodlu yazılım kullanımı ya da KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kategori birinciliği kapsamındaki destek oranları artırımlarının yalnızca birinden faydalanabilir.
 • Kurulun desteklenmesine karar verdiği her bir gidere ait özellikler; Asgari Nitelikleri ve/veya Teknik Özellikleri ifade eder. Gerçekleşen giderin;
 • Kurul kararındaki asgari şartları taşıdığının tespit edilmesi durumunda, söz konusu gidere ilişkin kurulun belirlediği desteklemeye esas tutar dikkate alınarak destek ödemesi yapılır.
 • Kurul kararındaki asgari şartları taşımadığının tespit edilmesi durumunda bu husus kurula sunulur. Gerçekleşen giderin asgari nitelikleri ve/veya teknik özellikleri ve desteklemeye esas tutarı kurul tarafından yeniden değerlendirilir ve uygun bulunan giderler için destek ödemesi yapılabilir.
 • Destek ödeme talebinde bir gider için Yerli Malı Belgesi beyan edilmiş ise belgenin, gidere ait fatura tarihi veya fatura tarihinden sonra alınması halinde destek programı süresi içerisinde alınmış olması şartı aranır.
 • Açık Kaynak Kodlu Yazılım kullanımı:
 • Aşağıda listelenen Açık Kaynak Kodlu Yazılım türlerinden en az birinin, projenin ana hedeflerine ulaşılması ve beklenen sonuçların elde edilmesi için önemli ve gerekli olan proje faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacıyla proje süresi içinde işletme tarafından kullanılması gerekir. Açık Kaynak Kodlu Yazılım türleri:

o    Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) yazılımları: Bilgisayar ve yazılım teknolojileri kullanılarak ölçü bilgilerini içerecek şekilde ürün tasarlanması amacıyla kullanılabilecek yazılımlardır. İmalat sanayi ürünlerine yönelik tasarımda kullanılabilirlik ön şarttır.

o    Bilgisayar Destekli Üretim (CAM) yazılımları: Bilgisayar ve yazılım teknolojileri kullanılarak üretim tezgahlarına üretime ilişkin komutların gönderilmesi ve ürünün tezgahta otomatik olarak işlenmesi amacıyla kullanılabilecek yazılımlardır.

o    İmalat Sektörüne Yönelik Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) yazılımları: Bilgisayar ve yazılım teknolojileri kullanılarak imalat sektöründe bütünleşik şekilde; üretim planlamasının, malzeme ihtiyaç planlanmasının, imalat kaynakları planlamasının yapılması ve finans, satış-dağıtım, satın alma, pazarlama, insan kaynakları işlevlerinin yönetilmesi amacıyla kullanılabilecek yazılımlardır.

o    Endüstriyel Otomasyon yazılımları: İmalat süreçlerinde (stoklama ve yükleme dahil) insan tarafından yapılan işlemler ya da kontrollerin; mekanik, elektronik ve bilgisayar teknolojileri kullanılarak azaltılması ve bunların kısmen veya tamamen otomatik olarak gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılabilecek yazılımlardır.

o    Nesnelerin İnterneti Teknolojisi yazılımları: İnternet / intranet / kablosuz ağ şebekeleriyle birbirine bağlı fiziksel nesneler (makineler, robotlar, araçlar, sensörler, çalıştırıcılar, kontrolörler) arasında iletişim ve/veya bu nesnelerden merkezi veri tabanlarına ve bulut sistemlerine veri transferi altyapısını oluşturarak, nesnelere ilişkin eylemlerin bu iletişim sonucunda hayata geçirilmesini sağlayan yazılımlardır.

o    İmalat Sanayinde Yapay Zekâ yazılımları: Siber fiziksel sistemlerin insan müdahalesi olmadan otonom şekilde işler hale gelmesini sağlayan, öğrenme algoritmasına sahip yazılımlardır. İmalat sanayinde kullanılabilirlik ön şarttır.

 • Açık kaynak kodlu yazılımın, alternatif olarak kullanılabilen diğer yazılımlara göre maliyet avantajı sağlamış olması gerekir.
 • Açık kaynak kodlu yazılımın, açık kaynaklı işletim sistemleri ve veri tabanları ile kullanıma uyumlu olması gerekir.
 • Açık kaynak kodlu yazılımın tüm modüllerinin (hazır kütüphaneler hariç) açık kaynaklı olması gerekir.
 • Satın almalar ve destek ödemeleri:
  • Desteklenecek giderlerin program süresi içerisinde gerçekleşmesi esastır.
  • Ödemeye esas belgelerde destek tutarı hesaplanırken vergi, harç ve benzeri giderler destek kapsamı dışında tutulur. Personel gideri için bu hüküm uygulanmaz.
  • Vergi, sosyal güvenlik primi vb. yasal yükümlülükler hariç olmak üzere aynı gider gerçekleşmesi için farklı kurum/kuruluşlardan destek alınamaz.
  • Farklı destek programları içinde bulunması şartıyla aynı destek türünden faydalanılabilir. Ancak, gider gerçekleşmesini gösteren belgeler yalnızca bir destek için kullanılır.
  • İşletme; sahip ve ortakları ile bunların eşinden, annesinden, babasından, kardeşinden, çocuğundan, bunların sahibi/ortağı olduğu işletmelerden ve paydaştan destek kapsamında mal/hizmet satın alamaz.
  • Yatırım projesi sonlandırılan, tasfiyesi başlayan veya kapanan işletmelere destek ödemesi yapılmaz.
  • Destek programı kapsamındaki giderlere ilişkin bedellerin işletme tarafından banka aracılığıyla ödenmesi ve vadeli işlemler dâhil olmak üzere ödemenin ya da katkı payının ödemesinin tamamlanmış olması gerekir. Banka kredi kartı ile yapılan taksitli/vadeli ödemelerde, vade sonu dikkate alınmaksızın ödeme tamamlanmış sayılır. Banka aracılığıyla ödemeden kastedilen, bankacılık enstrümanları ile yapılan her türlü ödemedir (talep edildiğinde banka dekontu ya da hesap ekstreleriyle belgelendirilmek şartı ile kredi kartı, çek, ciro edilemez senet vb.). Ödemenin hizmet sağlayıcıya üçüncü kişiler tarafından banka aracılığıyla yapılması durumunda, talep edildiği takdirde ibraz edilecek banka dekontunda; ödemenin kimin borcuna karşılık yapılmış olduğu veya ilgili fatura tarihi ve numarası bilgilerinin bulunması, dekontta bu bilgilerin eksik/yetersiz olduğu hallerde destek programından yararlanan işletmenin borcunun ödendiğini gösteren hizmet sağlayıcı yazısının ayrıca sunulması gerekir. Destek programından yararlanan işletmenin ciro ettiği çek ile yapılan ödemelerde, talep edildiği takdirde çek fotokopisi ya da hizmet sağlayıcı imzalı çek giriş belgesi ile birlikte destek programından yararlanan işletmenin borcunun ödendiğini gösteren hizmet sağlayıcı yazısının sunulması gerekir. KOSGEB tarafından talep edilmesi halinde ödemelere ilişkin belgelerin destek programından yararlanan işletme tarafından ibraz edilmesi gereklidir.
   • 18/11/2008 tarih ve 27058 Resmi Gazete’de yayımlanan “Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmeliğin; “Madde2(2) (Ek fıkra: 05/12/2009 – 27423 sayılı Resmi Gazete Yön\1.mad) 29/6/2004 tarihli ve 5202 sayılı Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu kapsamında tesis güvenlik belgesine sahip işyerleri ile 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında bulunan gizlilik dereceli tesislerde çalıştırılanlara ve 1/11/1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan yönetmeliklerde belirtilen görevleri yerine getirmekle görevlendirilenlere yapılacak ödemeler, bankalar aracılığıyla yapılması zorunluluğundan istisnadır.” hükmü gereğince istisna tutulan işyerleri ve tesislerde faaliyet gösteren işletmelere yapılacak personel gideri desteği ödemelerinde banka dekontu aranmaz.
  • Destek ödeme talebi en geç; destek programının tamamlanmasına ilişkin kurul kararının evrak kaydına alındığı tarihten 4 ay sonrasına kadar yapılmalıdır. Bu sürenin sonundan itibaren 2 ay içerisinde mazereti ile ödeme talebinde bulunan işletmenin uygulama birimi tarafından mazereti uygun bulunması durumunda işletmenin ödeme talebi işleme alınır.
  • İşletmenin ilgili mevzuatta belirtilen limitlerin üzerinde vergi ve/veya SGK borcu olmadığının kontrolü uygulama birimi tarafından KBS üzerinden yapılır. Vergi ve/veya SGK borç sorgulaması yapılamayan işletmelerden destek ödemesi yapılmadan önce borcu yoktur yazısı istenir. İşletmenin ilgili mevzuatta belirtilen limitlerin üzerinde vergi ve/veya SGK borcu olması durumunda işletmenin KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Ödeme Talep formunda yer alan talebi doğrultusunda; öncelikle borç tutarı destek tutarından mahsup edilerek ilgili kurum/kuruluşun banka hesabına, varsa kalan tutar, işletmenin banka hesabına destek ödemesi olarak aktarılır.
  • İşletmenin KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Ödeme Talep Formunda yer alan talebi doğrultusunda ilgili mevzuatta belirtilen limitlerin üzerinde SGK borcu ve/veya vergi borcu olmaması şartı ile sadece makine-teçhizata ilişkin satın alımlar için uygulama biriminin de uygun bulması halinde hizmet sağlayıcıya ödeme yapılabilir.
  • Ödemenin hizmet sağlayıcıya yapılması durumunda; öncelikle işletmeye ait katkı payı, vergi ve benzeri farkların hizmet sağlayıcıya ödenmiş veya akreditif hesabına yatırılmış olması gerekir.
  • Satın alımın yurtdışından akreditifli yapılması durumunda; hizmet sağlayıcının adına gayri kabili rücu akreditif açılması için, akreditif açtırma talimatı ile birlikte işletmenin banka hesabına blokeli olarak yapılır.
  • Satın alımın yurtdışından akreditifli yapılması durumunda makine-teçhizat için satın alımın ilgili dönemde gerçekleşmesi koşulu aranmaz.
  • Satın alımın yurtdışından akreditifli yapılması durumunda; fatura/fatura yerine geçen belgedeki tutar destek ödemesine esas alınan proforma fatura/proforma fatura yerine geçen belgedeki tutardan düşükse aradaki fark uygulama birimi tarafından işletmeden tahsil edilir. Fatura/fatura yerine geçen belgedeki tutar destek
  • ödemesine esas alınan proforma fatura/proforma fatura yerine geçen belgedeki tutardan fazla ise aradaki fark için destek tutarının yeniden hesaplanması talep edilemez.
  • Destek ödemesi talep edilen makine-teçhizat ikinci el ise, gümrük beyannamesi görülerek ödeme yapılır.
  • Yurtdışından akreditifli satın alımlarda bedelin proforma faturada/proforma fatura yerine geçen belgede döviz cinsinden belirtilmesi durumunda, akreditif açtırma talimatı tarihi esas alınarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden ve Türk Lirası olarak ödeme yapılır.
  • Yurt dışı hizmet alımlarında yurt dışı hizmet sağlayıcısı tarafından fatura düzenlenemediği durumlarda ücretin ödendiğini gösteren belge ödeme belgesi olarak kullanılır.
  • Satın alınan mal ve hizmetlerde bedelin faturada sadece döviz cinsinden belirtilmesi durumunda, “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” tablosunda yer alan döviz alış kuru üzerinden faturanın düzenlendiği tarih esas alınarak Türk Lirası olarak ödeme yapılır. Söz konusu tabloda yer almayan kurlar için ise “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Alım Satıma Konu Olmayan Dövizlere İlişkin Bilgi Amaçlı Kur Tablosu” Türk Lirası karşılığı kullanılır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından döviz kurunun belirlenmediği (resmi tatiller, hafta sonları ve yarım gün çalışılan) günlerde düzenlenen faturalarda, söz konusu günlerden önceki ilk iş gününde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayınlanan tablolar dikkate alınır.
 • Geri Ödemeli Desteklerde Teminat/Kefalet Şartı ve Geri Ödeme
  • Geri ödemeli desteklerde, destek ödemesinin yapılabilmesi için; destek ödemesinden önce işletmeden, destek tutarı kadar teminat alınır.
  • Geri ödemeli destekten yararlanılması durumunda işletme tarafından yapılacak geri ödemeler; projenin bitiş tarihinden itibaren 12 ayı ödemesiz olmak üzere, 4’er aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte yapılır. İlk taksitin geri ödeme tarihi, projenin bitiş tarihine eklenen 12 aylık süreyi takip eden ilk iş günüdür.
  • Yatırım projesinde süre uzatımı olması halinde, eklenen süre dikkate alınarak projenin bitiş tarihi belirlenir ve geri ödeme takvimi yeniden oluşturularak işletmeye KBS üzerinden bildirilir.
  • Yatırım projesi proje süresi içerisinde sonlandırılmış ise destek programının bitiş tarihi kurul karar tarihi olup geri ödeme takvimi bu tarihe göre belirlenerek işletmeye KBS üzerinden bildirilir. Yatırım projesinin bitişinden sonra sonlandırma kararı alınmış ise destek programının bitiş tarihi yatırım projesinin bitiş tarihi olup geri ödeme takvimi bu tarihe göre belirlenerek işletmeye KBS üzerinden bildirilir.
  • Geri ödemeler zamanında ödendiği takdirde, işletmeye verilen geri ödemeli desteklerde faiz ve komisyon uygulanmaz.
  • Banka Teminat Mektubu:
   • Banka teminat mektubu ile ilgili iş ve işlemlerde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
   • Banka teminat mektubunun vadesinin son geri ödeme tarihinden asgari 2 ay sonrasını kapsayacak şekilde düzenlenmesi gerekir. Ancak işletmenin uzun süreli banka
   • teminat mektubu temin edememesi halinde asgari 1 yıl süreli banka teminat mektubu kabul edilebilir. Banka teminat mektubunun vadesinin son geri ödeme tarihinden asgari 2 ay sonrasını kapsaması halinde 1 yıldan kısa süreli banka teminat mektubu kabul edilebilir.
   • Banka teminat mektubunun “Konu” kısmında “KOSGEB Destekleri” ifadesi yazılmış olmalıdır.
   • Banka teminat mektubunda “KOSGEB’in yazılı muvafakati alınmadan iş bu teminat mektubunun risk kapaması ve çıkışı yapılmayacaktır.” ifadesi yazılmış olmalıdır.
   • Banka teminat mektubu, işletme adı/unvanına yazılmış olması ve Ticaret/Esnaf Sicil Gazetesi’nde yer alan adı/unvanı ile bire bir örtüşmesi esastır.
   • Banka teminat mektubunun tutarlarını belirleyen rakam ve yazı ifadeleri birbiri ile uyumlu olmalıdır.
   • Banka teminat mektubuna ilişkin teyit yazısı, ilgili bankadan uygulama birimi tarafından alınmalıdır.
   • KOSGEB uygulama birimi lehine verilen banka teminat mektubu, “Kesin Teminat Mektubu” olmalıdır.
   • Vadesi gelen süreli banka teminat mektubunun takibi ve tahsili işlemleri aşağıdaki şekilde yapılır:
   • Süresi asgari 1 yıl olan banka teminat mektubunun, süresi dolmadan 1 ay öncesinden yenilenmesi hususunda hatırlatma yazısı gönderilir. Yazıda banka teminat
   • mektubunun vade tarihinden 5 iş günü öncesine kadar yenilenerek uygulama birimine teslim edilmesi gerektiği hususu belirtilir.
   • Banka teminat mektubunun yenilenmemesi halinde, işletmeye ait banka teminat mektub vade tarihinden önce nakde çevrilir.
   • Banka teminat mektubunun yenilenmesi durumunda asgari kalan borç tutarı kadar yeni banka teminat mektubu kabul edilebilir.
   • Vadesi gelen süreli banka teminat mektubunun yenilenmesi durumunda, yenilenen banka teminat mektubu ile ilgili iş ve işlemler bu maddenin birinci fıkrasında yer alan hükümler çerçevesinde yürütülür.
  • Kredi Garanti Fonu (KGF) Kefaleti:
   • KGF tarafından verilen Kefalet Mektubu ile ilgili iş ve işlemlerde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
   • Kefalet Mektubu alınması durumunda; son geri ödeme tarihini takip eden ikinci ayın son gününü kapsayacak şekilde düzenlenmesi gerekir.
   • Kefalet Mektubunda KOSGEB Destek Programının açık adının yer alması ve işletme adı/unvanı ile Ticaret/Esnaf Sicil Gazetesi’nde yer alan adı/unvanın bire bir örtüşmesi esastır.
   • Kefalet Mektubunun tutarlarını belirleyen rakam ve yazı ifadeleri birbiri ile uyumlu olmalıdır.
   • Kefalet Mektubu’na ilişkin teyit yazısı KGF tarafından ilgili uygulama birimine gönderilmiş olmalıdır.
   • Geri ödemeli destek kapsamında taksitlerden herhangi birinin vadesinde ödenmemesi halinde, işletmeye (teminatın KGF’den alınması durumunda ayrıca KGF’ye), resmi yazı ile borcunu vadesinde ödemediği, tebliğ tarihini (yazının muhataba ulaştığı tarih) takip eden 7 gün içinde yasal faizi ile birlikte ödemediği takdirde borcun tamamının muaccel hale geleceği ve teminatının nakde çevrileceği bildirilir. Buna rağmen ödeme yapılmadığı takdirde teminat nakde çevrilir.
   • Yasal faizin tahsil edilmesi gerektiği durumlarda, borcun muaccel hale geldiği tarihten itibaren yasal faiz hesaplanır.
   • Yatırım projesi süresinin uzatılması halinde uygulama birimi tarafından işletmeden teminat süresinin uzatılması istenir.
 • Destek programı kapsamında desteklenerek satın alınan makine-teçhizat, donanım, kalıp, yazılım ve benzeri taşınırların mülkiyeti işletme tüzel kişiliğine ait olup yatırım projesi süresi içerisinde ve yatırım projesinin bitişinden itibaren başarıyla tamamlanıp tamamlanmadığına karar verilen kurul tarihinden 3 yıl sonrasına kadar;
  • Söz konusu taşınırlar satılamaz, başka şahıs, kurum/kuruluşlara hiçbir şekilde kiralanamaz, devredilemez ve rehin gösterilemez. Ancak; KGF tarafından düzenlenmiş kefalet mektubu ile satın alınması halinde KGF tarafından kefalet karşılığı olarak söz konusu taşınırlar üzerine rehin, bloke, hapis hakkı tesis edilebilir.
  • Söz konusu taşınırlara ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tedbiri haciz konulması halinde durum 7 gün içinde tüm belgeleriyle birlikte işletme tarafından KOSGEB’e yazılı olarak bildirilir. Bildirimi müteakip tedbir/haciz kapsamında taşınırların mülkiyet durumu kurul tarafından değerlendirilir. İşletme tarafından bildirim yapılmaması ve uygulama birimi, izleyici ya da KOSGEB personeli tarafından bu durumun tespit edilmesi halinde destek tutarı yasal faizi ile birlikte tahsil edilir. Yapılan geri ödemeli desteklerin resmi yazı ile ödenmesi istenir. Yazının muhataba ulaştığı tarihi takip eden 7 gün içinde yasal faizi ile birlikte ödemediği takdirde teminatının nakde çevrileceği bildirilir.
  • Tasfiyesi başlayan veya kapanan işletme için yukarıdaki hükümler uygulanmaz. Proje devam ediyorsa destek programının sonlandırma hükümlerine göre işlem tesis edilir. Tasfiyesi başlayan veya kapanan işletmenin durumu Projenin tamamlanması sonrasında uygulama birimine işletme tarafından ya da sorumlu personel tarafından tasfiye ve kapanmaya ilişkin sunulan bilgi ve belgeler doğrultusunda uygulama birimi tarafından değerlendirilir. Yapılan değerlendirme neticesinde, işletmenin kastı veya ağır kusuru bulunmaksızın faaliyetlerini engelleyecek nitelikte gerekçelerle kapanmasına ya da tasfiyesine ilişkin bir kanaatin oluşması durumunda; yapılan geri ödemesiz desteklerin iadesi istenmez, geri ödemeli destekler sürecine uygun olarak tahsil edilir. Aksi takdirde geri ödemesiz destekler ödeme tarihinden itibaren muaccel hale gelir ve işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsil edilir. Yapılan geri ödemeli desteklerin resmi yazı ile ödenmesi istenir. Yazının muhataba ulaştığı tarihi takip eden 7 gün içinde yasal faizi ile birlikte ödemediği takdirde teminatının nakde çevrileceği bildirilir.

Başvuru Yapmak veya Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız


 

COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın

COVID-19 ile Mücadele Amacıyla Başlatmış Olduğu Programa

Son Başvuru Süresi 30 Nisan 2020

Çin’in Vuhan şehrinde 1 Aralık 2019 tarihinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (COVID-19) hızla dünya genelinde yayılarak küresel bir salgın haline gelmiş, 11 Mart 2020’de Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilmiştir. Bu sebeple bu alanda mücadeleyi desteklemek için “COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı” oluşturulmuş, yaşanan can kayıplarının ve vaka sayılarının en aza indirilmesi bağlamında COVID-19 salgını ile mücadeleye katkı sağlayan ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelerin desteklenmesi amaçlanmıştır.

Programın Öncelikleri

 • Öncelik 1: Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması
 • Öncelik 2: Halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları
 • Öncelik 3: Salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar geliştirilmesi

Proje Süresi ve Uygulama Süresi

 • Proje süresi asgari 1 ay, azami 3 aydır. Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzalandığı günden bir sonraki gün itibarıyla başlar.
 • Projeler, Ajansın faaliyet gösterdiği Düzey 2 Bölgesinde (TR42 Bölgesi) gerçekleştirilmelidir. Ancak sergi, konferans, fuar ve benzeri etkinliklere katılım faaliyetleri ve proje kapsamında üretilen ürünlerin dağıtımı proje amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli olduğu durumlarda, Bölge dışında gerçekleştirilebilir. Her şekilde proje temel faaliyetleri Bölge içerisinde gerçekleştirilmelidir.

Programa başvuru aşamasının tamamlanması için 1 aydan daha kısa bir süre bulunmaktadır.

 • Başvuruların sistem üzerinde tamamlanması için son tarih 30 Nisan 2020 saat 17.00’dir.
 • Taahhütnamenin ıslak imzalı olarak e-posta ileteslim edilmesi için son tarih 1 Mayıs 2020 saat 17.00’dir.

Program Bütçesi ve Proje Başına Sağlanacak Destek Tutarı

 • Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 3.000.000 TL’dir. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, bu program için ayırdığı kaynakları kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.
 • Bu program çerçevesinde verilecek destekler tabloda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:
 

 

 

 

Asgari ve Azami Destek Tutarları

Asgari: 100.000 TL

Azami: 300.000 TL

 Kâr amacı

gütmeyen kurum/kuruluşlar için destek   oranı:

Asgari: % 25

Azami: % 100

 Kâr amacı

 güden işletmeler için destek oranı:

 Asgari: % 25

 Azami: % 50

 


Uygun Başvuru Sahipleri

Bu Destek Programı’na sadece TR42 Düzey 2 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova) Bölgesi’nde yer alan aşağıdaki kurum/kuruluşlar başvuruda bulunabilir:

 • Valilik, Kaymakamlıklar, Kamu Kurumlarının İl ve Bölge Müdürlükleri ve Başkanlıkları, Diğer Kamu Kurumlarının İlde Bulunan En Üst Birimleri
 • İlçe Sağlık Müdürlükleri
 • İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri
 • Belediyeler
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Birlikler, Odalar, Meslek Örgütleri, Merkezler
 • Organize Sanayi Bölgeleri, Kooperatifler
 • Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Birlikler, Sendikalar, Federasyonlar, Konfederasyonlar)
 • Üniversiteler, Fakülteler, Enstitüler
 • Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketleri, Teknoloji Transfer Ofisi Şirketleri, Belediye Şirketleri
 • Kâr Amacı Güden İşletmeler

Öncelik 1 kapsamında:

 • Dezavantajlı gruplar (engelliler, hamileler, çocuklar, bakıma muhtaç bireyler, mülteciler, yaşlılar vd.) ve alınan tedbirler neticesinde dezavantajlı durumda olan yaşlılar ile kronik rahatsızlığı olan bireyler için ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanmasına yönelik organizasyon ve hizmet modelleri geliştirilmesi ve uygulanması
 • Evde bakım ve tedavi hizmetlerinin yürütülmesi, izlenmesi ve raporlandırılmasına yönelik organizasyon ve hizmet modelleri geliştirilmesi ve uygulanması
 • Yoğun kullanılan mekanların (hastane, işyeri, fabrika, ulaşım araçları vb.) faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli koşulların oluşturulmasına yönelik uygulamaların gerçekleştirilmesi
 • Virüs yayılımının yoğun olduğu mekanların anlık olarak belirlenmesi, gerekli önleyici ve koruyucu tedbirlerin alınmasına yönelik faaliyetleri gerçekleştirilmesi
 • Kamuoyunun koruyucu ve önleyici tedbirler doğrultusunda yönlendirilmesine yönelik uygulamaların geliştirilmesi
 • COVID-19 salgının etkileri nedeniyle ortaya çıkan sorunlara yönelik psikolojik destek ve rehabilitasyon hizmetlerinin geliştirilmesi ve sunulması
 •  Pandeminin izlenmesi ve olası risklerinin tespit edilmesine yönelik yazılımlar geliştirilmesi
 • Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınmasını sağlayacak kritik ürün, hizmet ve organizasyonun geliştirilerek kullanıma sunulması
 • Halihazırda TR42 bölgesinde yaşayan ve Türkçe bilmeyen kişilerin COVID-19 hakkında bilgilendirilmesini ve/veya tedavi hizmetlerine ulaşmasında sorun yaşamamasını sağlayacak uygulamaların geliştirilmesi
 • Eğitimin devamlılığını sağlayacak yazılım ve teknolojilerin geliştirilmesi
 • Yardımlaşma esaslı gönüllülük oluşumları ile mahalle ve ilçe bazlı olarak ekonomik faaliyetleri destekleyecek yenilikçi çözümler geliştirilmesi

Öncelik 2 kapsamında:

 • Gerekli standartları karşılayacak maske, bone, gözlük, eldiven, yüz siperi, koruyucu üniforma, dezenfektan vb. kişisel koruyucu ekipmanların üretilmesi ve ihtiyaç duyulan alanlarda kullanıma sunulması
 •  UV dezenfeksiyon sistemleri, hava sterilizatörü gibi koruyucu sistemlerin geliştirilmesi, üretilmesi ve kullanıma sunulması
 • Salgın kapsamında ihtiyaç duyulan ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi için işletmelerin mevcut üretim sistemlerinde gerekli değişikliklerin yapılması (Ör. tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir işletmenin koruyucu giysi üretmesi için gerekli ihtiyaçlar)
 • COVID-19 virüsünün hızlı ve güvenilir bir şekilde teşhisine yönelik tanı kiti geliştirilmesi, üretilmesi ve kullanıma sunulması
 • Tanı ve teşhis faaliyetleri yürütecek mevcut laboratuvarların kapasitelerinin artırılmas
 • Tedavide ihtiyaç duyulan ventilatör, yoğun bakım cihazları, yaşam destek üniteleri vb. kritik öneme sahip malzeme ve ekipmanların geliştirilmesi, üretilmesi ve kullanıma sunulması
 •  COVID-19 virüsüne karşı antiviral ilaç ve aşı geliştirme çalışmaları

Öncelik 3 kapsamında:

 • Salgından daha fazla etkilenen sektörlerde üretim faaliyetlerinin sürdürülebilirliği için işletmelerde gerekli organizasyonel yapılanmanın sağlanması
 • Tedarik zincirlerinde ve lojistik faaliyetlerinde sürekliliğin sağlanması için ihtiyaç duyulan model hizmetlerin geliştirilmesi
 • Malzeme temin ve tedarik gibi konularda sektörler arası iş birliklerinin sağlanmas
 • İşsizlik ve nakit akışı problemlerinin çözümüne yönelik modeller geliştirilmesi
 • Uzaktan çalışmayı kolaylaştırıcı teknolojilerin geliştirilmesi
 • İş süreçlerinin dijital teknolojiler kullanılarak uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri ile yapılandırılması
 • Gıda ve sağlık ekipmanlarına erişimi kolaylaştıracak çözümlerin geliştirilmesi

Başvuru Yapmak veya Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız


 

KOSGEB – YURT DIŞI PAZAR DESTEK PROGRAMI

KOSGEB- YURT DIŞI PAZAR DESTEK PROGRAMI

Destek Programı Detayları

 • Program kapsamında desteklenecek proje süresi en az 6 ay ve en çok 24 aydır.
 • Proje kapsamında verilecek desteğin üst limiti 300.000 TL’dir.
 • Proje giderleri için destek oranı, her harcama kalemi için % 70 hibe ve %30 geri ödemeli olarak uygulanır.
 • Program kapsamında bir işletme bu destekten 1 (bir) kez yararlanır
 • Personel giderleri için destek oranı dikkate alınmaksızın; asgari geçim indirimi dâhil net asgari ücret tutarı temel girdi olmak üzere bu uygulama esaslarında belirlenen hesap yöntemi ve limitlere göre belirlenen tutar kadar geri ödemesiz (hibe) destek sağlanır.
 • Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin, başvuru tarihi itibariyle son mali yılda bilanço esasına göre defter tutmuş olması ve son mali yıl verilerinin onaylı olması gerekir.
 • Proje başvurusunun KOSGEB Birimi tarafından ön değerlendirmesi yapılarak değerlendirilmek üzere Kurula sunulur.
 • Proje, faaliyetlere uygun olarak aşağıda verilen gider gruplarından en az 3’ünden oluşmalıdır

 

 

 

Personel Gideri

(Üst Limit: 100.000 TL)

 

 

·  Yeni istihdam edilecek personel için destek verilir.

·  En fazla 4 (dört) personel için destek verilebilir.

·  Proje başlangıç tarihi itibariyle işletmede son 4 (dört) ay içinde istihdam edilmemiş veya proje başlangıç tarihi itibariyle son 30 (otuz) gün içinde istihdam edilmiş yükseköğretim kurumundan mezun ve işletmede tam zamanlı olarak çalışacak yeni personel için sağlanır.

·  Yabancı uyruklu personel de istihdam edilebilir.

 

 

Yazılım ve Donanım Giderleri

(Üst Limit: 100.000 TL)

 

·  Yazılım giderleri kapsamında yazılımın lisans bedeli, proje süresi ile sınırlı olmak üzere zaman sınırlı lisans kullanım bedeli ve bulut tabanlı yazılım lisans kullanım bedeli, yazılıma ait eğitim ve danışmanlık giderleri için destek verilir.

·  Donanım giderleri kapsamında sunucu (server), masaüstü bilgisayar ve diz üstü bilgisayar gibi yazılımın kullanılması için ihtiyaç duyulan diğer donanım giderleri için destek verilir.

 

 

 

 

Tanıtım Giderleri

(Üst Limit: 100.000 TL)

 

Tanıtım giderlerinin ödenebilmesi için ödeme aşamasında Yurt İçi Marka Tescil Belgesi şartı aranır.

 

·  Ticaret Bakanlığı tarafından onay verilen e-ticaret sitelerine üyelik giderleri,

·  Dijital reklam/tanıtım (sosyal medya reklamları, arama motoru optimizasyonu vb.) giderleri,

·  Yurtdışı basılı reklam (gazete, dergi) giderleri,

·  Hava yolu dergilerinde yayımlanan reklam giderleri,

·  İşletmeyi ve ürünlerini tanıtıcı yabancı dilde hazırlanmış katalog giderleri,

 

 

 

Yurt dışı Fuar ve Seyahat Giderleri

(Üst Limit: 150.000 TL)

 

·  Yurt dışı fuar katılım giderleri; işletmelerin yer kirası, stand kurulumu, nakliye ve organizasyon giderlerine ilişkin harcamaları ile fuarda görev alacak işletme temsilcilerinin fuar süresince gerçekleşen konaklama ve ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım giderlerini kapsar.

·  İşletme temsilcilerinin proje kapsamında gerçekleştirecekleri yurtdışı iş seyahati, yurt dışı kongre/konferans/ sempozyum katılımına ilişkin katılım/giriş ücreti, en fazla 2 (iki) işletme temsilcisinin konaklama ve ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım giderlerini kapsar.

 

 

 

Test, Analiz ve Belgelendirme Giderleri

(Üst Limit: 100.000 TL)

 

· Test, analiz giderleri; işletmelerin, yurt içi ve yurt dışı laboratuvarlardan uluslararası pazarlara girişini sağlayacak ve/veya uluslararası pazarlarda rekabet avantajı yaratacak akredite olunan test, analiz konularında alacakları hizmet giderlerini kapsar.

·  Belgelendirme giderleri, işletmelerin uluslararası pazarlara girişini sağlayacak ve/veya uluslararası pazarlarda rekabet avantajı yaratacak belge alımlarını kapsar.

· Belgelendirme giderleri kapsamında başvuru, dosya inceleme, danışmanlık, eğitim, tetkik, denetim ve belge alımı giderleri desteklenir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hizmet Alımı Giderleri

(Üst Limit: 100.000 TL)

 

· Eğitim ve danışmanlık giderleri; işletmelerin proje kapsamında ihracata yönelik alacakları eğitim ve danışmanlık (Pazar araştırma danışmanlığı dâhil) giderlerini kapsar.

· Danışmanlık hizmetini sağlayacak kuruluşun daha önce benzer nitelikte hazırladığı danışmanlık raporu örneği ve/veya danışmanlık faaliyetinin içeriğini, ayrıntılı çalışma planını ve maliyetini gösteren taslak eklenmelidir.

 

Eğitim hizmeti alınabilecek kuruluşlar;

· Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM),

· İhracatçı birlikleri,

· Üniversitelerin işletmelere yönelik eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri,

· Mevzuatlarının dış ticaret kapsamında eğitim vermeye izin vermesi şartıyla kamu kurum/kuruluşları ve bunların eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri,

· 08/02/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında kurum açma iznine sahip ve alanında program onayı olan kurum/kuruluşlar.

 

 

 

 

 

Hizmet Alımı Giderleri

 

· Tasarım giderleri; işletmelerin ihracata konu ürün/ambalaj tasarım giderlerini kapsar.

· Yurt dışı marka tescil giderleri; işletmelerin TÜRK PATENT (Türk Patent ve Marka Kurumu) muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan alacakları Marka Tescil Belgeleri için başvuru yapılan kurum/kuruluşlara yaptığı ödemelere ilişkin giderleri kapsar.

(İşletmenin Yurt Dışı Marka Tescil giderlerinin ödenebilmesi için ödeme aşamasında Yurt İçi Marka Tescil Belgesi şartı aranır.)

· Nakliye giderleri; işletmelerin ihracata konu ürün numunesinin yurt dışına havayolu/karayolu/demiryolu/denizyolu ile yapacağı ihracat işleminde ürün numunesinin alıcıya ulaşım sürecindeki tüm nakliye ve sigorta giderlerini kapsar

· Diğer hizmet alımları giderleri; proje ile ilişkilendirilebilecek diğer hizmet alım giderlerini kapsar.

 

İlgili düzenleme ile birlikte detaylı bilgi almak ve program başvurusunda bulunmak  için bilgi@alpdanismanlik.com.tr adresinden ya da +90 532 305 53 63 numarasından bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Başlıyor !! Makine Sektörü Çağrısı 3/10/2019′ da Açılmıştır.

TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ

 

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Makine Sektörü Çağrısı aşağıda belirtilen bilgi ve koşullar çerçevesinde 3 Ekim 2019 tarihi itibarıyla açılmıştır.

ÇAĞRI TAKVİMİ
Program Ön Başvuru Başlangıç Tarihi 3 Ekim 2019 Perşembe
Program Ön Başvuru Bitiş Tarihi 22 Kasım 2019 Cuma
Program Kesin Başvuru Başlangıç Tarihi 12 Kasım 2019 Salı
Başvuru Belge ve Formlarının Teslimi İçin Son Tarih 13 Aralık 2019 Cuma
Bağımsız Değerlendirme Raporunun Teslimi İçin Son Tarih 17 Ocak 2020 Cuma
Program İnceleme Sürecinin Tamamlanması 28 Şubat 2020 Cuma
Program Komitesi Değerlendirme Sürecinin Tamamlanması 20 Mart 2020 Cuma
Kararların Tebliği ve Destekleme Sürecinin Başlatılması 23 Mart 2020 Pazartesi

* Öngörülen değerlendirme süreleri ihtiyaç duyulması halinde uzatılabilir.

 

 1. Başvurular, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı web sitesi olan https://www.hamle.gov.tr adresinde bulunan Program Portalı uygulaması üzerinden çevrim içi olarak alınacaktır.
 2. Başvuru işlemleri Program Portalı üzerinden, firmalar adına yetkilendirilmiş gerçek kişiler tarafından yürütülecek olup, gerçek kişilerin firmalar adına yetkilendirme işlemleri, 31/5/2018 tarihli ve 30437 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğinin 5 inci maddesinde sayılan ve örneği çağrı duyurusuyla ilgili dokümanlar kısmında sunulan yetkilendirme belgelerinin ıslak imzalı hallerinin ön başvuru sürecinde elektronik olarak sisteme yüklenmesiyle yapılacaktır. E-TUYS sisteminde ilgili firma adına süresi devam eden yetkilendirmesi bulanan gerçek kişilerin ayrıca yetkilendirme işlemi yapması gerekmemektedir.
 3. Yetkilendirilmesi yeni yapılan kişilerin program sürecinde kesin başvuru işlemlerini sürdürebilmeleri için ön başvuru süresinin bitimini müteakiben en geç 15 gün içerisinde ıslak imzalı belgelerin aslının Program Yönetim Ofisine posta yoluyla ulaştırılması gerekir.
 4. Çağrı kapsamında sadece Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri başvuruda bulunabilecek olup, birden çok tüzel kişiliği kapsayacak şekilde ortaklı başvuru yapma imkânı bulunmamaktadır.
 5. Çağrı kapsamında, sadece duyuru ekinde yer alan Makine Sektörü Çağrısı Kapsamındaki Öncelikli Ürün Listesi’nde yer alan Armonize Sistem kodlarına sahip ve/veya yenilikçi teknoloji alanları kullanılarak üretilebilecek ürünlerin, üretilmesine yönelik yatırım projeleri için başvuruda bulunulabilir.
 6. Başvurusu yapılan yatırım projeleri için AR-GE ihtiyacı bulunması durumunda AR-GE sürecine ilişkin bilgilerin de başvuru kapsamında sunulması gerekmekte olup, projenin AR-GE ve yatırım süreçleri bir bütün olarak değerlendirilerek karara bağlanacaktır.
 7. Başvurusu yapılan yatırım projelerinin toplam proje büyüklüğü (proje kapsamında öngörülen AR-GE ve yatırım harcamalarının toplam tutarı) 10 Milyon TL’den daha az olamaz.
 8. Ön başvuru süreci içerisinde sundukları bilgilerin incelenmesi neticesinde, yetkilendirme bulunmadığı halde, geçerli yetkilendirme belgelerinin elektronik ortamda sunulmadığı ve 4 ila 7 nci maddelerde sıralanan koşulların sağlanmadığının anlaşıldığı durumda başvuru sahibine eksikliklerin giderilmesi için bilgilendirme yapılacaktır. Eksiklerini yapılan bilgilendirmede belirtilen süre içerisinde gidermediği anlaşılan proje başvuruları kesin başvuruda bulunma hakkını kaybederek dikkate alınmayacaktır.
 9. Kesin başvuru süresi içerisinde AR-GE ihtiyacı bulunan firmaların ilgili TÜBİTAK destek programı kapsamında AR-GE sürecine ilişkin başvuru formlarını eksiksiz tamamlamaları gerekmektedir. Projelerin AR-GE kısmı için öngörülen tamamlama süresi ek süreler (süre uzatımı) dahil 36 aydan fazla olamaz. İlgili TÜBİTAK destek programına ilişkin detaylar, çağrı duyurusu sayfasının ilgili dokümanlar kısmında kesin başvuru süreci başlamadan önce duyurulacaktır.
 10. Kesin başvuru süresi içerisinde, KOBİ vasfı taşıyan ve en az 1 (bir) proje paydaşı ile uzlaşı protokolü sunan firmalardan, KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı kapsamındaki desteklere de başvurmak isteyen firmaların, öngörülen yatırım faaliyetlerinin net olarak ayrıştırılabilen bir kısmı için KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı kapsamındaki başvuru formlarını eksiksiz tamamlamaları gerekmektedir. Yatırımın KOSGEB desteklerinden yararlanması talep edilen kısmı için öngörülen tamamlama süresi 8 ila ek süreler (süre uzatımı) dahil 36 ay arasında olmak zorundadır. Stratejik Ürün Destek Programına ilişkin detaylar, çağrı duyurusu sayfasının ilgili dokümanlar kısmında kesin başvuru süreci başlamadan önce duyurulacaktır.
 11. Öngörülen yatırım faaliyetlerinin KOSGEB tarafından desteklenmeyecek olan kısmı için 2012/3305 sayılı Karar hükümleri çerçevesinde Stratejik Yatırımların Teşviki uygulaması kapsamında veya 50 Milyon TL ve üzerinde yatırım tutarına sahip projeler için 2016/9495 sayılı Karar hükümleri çerçevesinde Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında teşvik belgesi düzenlenmesi için firmalar talepte bulunabilecektir. Kesin başvuru süresi içerisinde yatırım teşvik belgesinin düzenlenmesi için gerekli olan bilgi ve belgelerin sunulması gerekmektedir.
 12. 9 ila 11 inci Maddeler kapsamında talep edilen bütün destekler ve ilgili proje harcamalarının hepsini kapsayacak şekilde çağrı duyurusu ekinde yer alan formatta Proje Fizibilitesi Raporunun da kesin başvuru süresi içerisinde elektronik olarak Program Portalına yüklenmesi gerekmektedir.
 13. Kesin başvurunun tamamlanmasını müteakiben değerlendirme süreçleri başlatılacak olup, değerlendirme faaliyetlerine devam edilebilmesi için çağrı takviminde öngörülen süre içerisinde Bakanlık tarafından atanan yetkilendirilmiş bağımsız danışmanlık firması tarafından hazırlanacak olan Bağımsız Değerlendirme Raporunun elektronik olarak Program Portalına yüklenmesi gerekmektedir.
 14. Çağrı sürecinde ve desteklerin sağlanması sürecinde kullanılacak form ve şablonlar çağrı duyurusunun ilgili dokümanlar bölümünde yer almaktadır.
 15. Çağrı takviminde öngörülen tarihler ile form ve şablonlar, ihtiyaç duyulması halinde Program Portalında ilan edilmek suretiyle değiştirilebilecektir.

 

Makine Sektörü Öncelikli Ürün Listesi

Armonize Sistem (HS6) Kodlarına Göre Ürünler

# HS6 Kodu HS6 Tanımı
1 731511 Demir/çelikten makaralı zincirler
2 840721 Deniz taşıtları için kıvılcım ateşlemeli motorlar-dıştan takmalı
3 840890 Diğer amaçlar için motorlar-dizel, yarı dizel1
4 841231 Doğrusal hareketli (silindirler) pnömatik güç motorları
5 841330 İçten yanmalı pistonlu motorlar yakıt, yağ/soğutma pompaları
6 841370 Diğer santrifüjlü pompalar2
7 841410 Vakum pompaları
8 841430 Soğutma cihazlarında kullanılan kompresörler
9 841459 Diğer vantilatörler-aspiratörler3
10 841480 Diğer amaçlar için kullanılan kompresör, vantilatör, aspiratör4
11 841590 Klima cihazlarının aksam-parçaları
12 841869 Isı pompaları; diğer soğutucu-dondurucu tertibat olanlar5
13 841950 Isı değiştiriciler (eşanjörler)
14 841960 Hava/diğer gazları sıvılaştırmaya mahsus makineler
15 842123 İçten yanmalı motorlar için yağ-yakıt filtreleri
16 842129 Diğer sıvı filtre/arıtma cihazları6
17 842139 Diğer motorlar için hava filtreleri7
18 842199 Filtre, arıtma cihazlarının aksam, parçaları
19 842230 Şişe, kutu ve benzeri doldurma, kapsülleme, içecekleri gazlandırma makineleri
20 842710 Elektrik motorlu, kendinden hareketli forklift ve diğer yük arabalar
21 842720 Kendinden hareketli diğer forklift-yük arabaları
22 842810 Asansörler, skipli yük kaldırıcıları
23 842833 Sürekli hareketli bantlı tip elevatör-konveyörler
24 842952 Kulesi 360 derece dönebilen yükleyiciler
25 844110 Kâğıt/karton kesme makineleri
26 844140 Kâğıt hamuru, kâğıt/kartondan kalıpla eşya imaline mahsus makineler
27 844180 Kâğıt hamuru, kâğıt, karton işleyen diğer makine ve cihazlar
28 844316 Fleksografik baskı yapan makinalar
29 844520 Dokumaya elverişli lifleri eğirmeye mahsus makineler
30 844630 Dokuma makineleri (mekiksiz); kumaş genişliği < 30 cm.
31 844712 Dairesel örgü tezgahları-silindir çapı > 165mm
32 844790 Diğer örgü, gipür, tül, dantela ve benzeri imali için makine ve cihazlar8
33 844851 Örgü makinelerine ait platin, iğne, ilmik oluşturan diğer eşya9
34 845221 Otomatik üniteli dikiş makineleri
35 845710 Metal işleme merkezleri
36 845811 Sayısal kontrollü olan yatay torna tezgâhları-metal işleyen
37 846693 (84.56-84.61) dörtlü kırılımındaki makinelere ait aksam-parçalar10
38 846721 Her türlü, elektro-mekanik, elle kullanılan matkaplar
39 846722 Elle kullanılan, elektro-mekanik testereler
40 846729 Elle kullanılan, elektro-mekanik diğer aletler
41 847710 Kauçuk/plastik enjeksiyon makinaları
42 847720 Kauçuk/plastik için ekstrüzyon makineleri
43 847790 Kauçuk/plastik eşya imal makinelerinin aksam-parçaları
44 847950 Sınai robotlar
45 847981 Metal işleyen makineler (elektrik tel bobin halinde sarmaya mahsus olan dahil)
46 847982 Karıştırma, yoğurma, kırma, öğütme, homojenleştirme ve benzeri makineleri
47 847989 Kendine özgü fonksiyonlu diğer makine ve cihazlar11
48 847990 Kendine özgü fonksiyonlu diğer makinelerin aksam, parçaları12
49 848120 Yağlı hidrolik/pnömatik transmisyon valfları
50 848210 Bilyeli rulmanlar
51 848220 Konik makaralı rulmanlar (konik bilezik ve makara grupları dahil)
52 848240 İğneli rulmanlar
53 848320 Yatak kovanları (rulmanlı olanlar)
54 848330 Yatak kovanları (rulmansız olanlar) mil yatakları

 

[1] Açıklama: Jeneratör ve benzeri yerlerde kullanılan motorlar

[2] GTİP kodu 841370519000, 841370599000, 841370759000, 841370309000 olanlar

[3] GTİP kodu 841459209000, 841459409000 olanlar

[4] GTİP kodu 841480229000, 841480599000, 841480199000 841480119000 olanlar

[5] GTIP kodu 8418699001000 olanlar

[6] İçecek ve yağlar haricindeki sıvıların filtre edilmesi/arıtılması için cihazlar

[7] İçten yanmalı motorlar haricindeki motorlar için hava filtreleri

[8] GTİP kodu 844790000019, 844790000011 olanlar

[9] GTİP kodu 844851900011 olanlar

[10] Maddenin aşındırılarak işlenmesine mahsus makinelere ait aksam-parçalar

[11] GTİP kodu 847989979000 olanlar

[12] GTİP kodu 847990809019 olanlar

 

Yenilikçi Teknoloji Alanlarına Göre Ürünler

Servo Teknolojileri
Servo motor
Lineer servo motor
Seri/paralel elastik eyleyiciler
Değişken esnekliğe sahip eyleyiciler
Akım tabanlı kuvvet kontrolüne yönelik eyleyiciler
Doğadan esinlenen (bio-inspired) eyleyiciler
Yüksek hassasiyete, yüksek verimliliğe sahip servo eyleyiciler
Robotik ve Otomasyon Sistem Bileşenleri
Veri toplama kartı
Gerçek zamanlı işletim sistemi
Harmonik dairesel ve benzeri redüktör teknolojileri
Planet screw, sonsuz dişli türü güç iletim modülü
Kablo tahrikli sistemler
Ortam şartlarına uyumlu hassas/güçlü/esnek/eksik tahrikli tutucular (pnömatik, servo, hidrolik)
Kuvvet, tork ve dokunsal sensörler
Lidar ve infrared sensörler
Üç Boyutlu Yazıcılar
Hibrit imalat sistemleri
Mikro dövme tabanlı eklemeli sistemler
Mikro-nano boyutlarda eklemeli imalat sistemleri
Elektronik devre sistemlerinin eklemeli imalatı
Eklemeli İmalat Makineleri
Metal toz püskürtme yöntemiyle çalışan eklemeli imalat makineleri (minimum 800 x 800 mm hacminde üretim kapasitesinde parça üretebilmesi)
Metal toz serme yöntemleriyle çalışan eklemeli imalat makineleri (minimum 800 x 800 mm hacminde üretim kapasitesinde parça üretebilmesi)
Entegre toz püskürtme ve lazer ergitme tabanlı eklemeli imalat sistemleri
En az 400 W’lık dinamik odaklama özellikli CW (continious wave) fiber lazer rezonatör ve optik sistemi
Elektron ışın tabancası ve odaklama sistemi
Aynı anda birden fazla malzemeyi kullanarak serim yapabilen sistemler
10-50 mikron boyutlarında toz ve 20-40 mikron katman kalınlıklarında toz serme sistemleri
Toz serme sisteminde kullanılan dinamik odaklama özellikli galvo optik tarama sistemi
Kompozit malzeme kullanarak eklemeli üretim yapan sistemler
Toz geri dönüşüm ve filtreleme sistemleri
İleri Döküm Teknolojileri
Mukavemeti yüksek yumru grafitli dökme demire (Compacted Graphite Iron-CGI) yönelik döküm teknolojileri
İnce döküm teknolojileri
Hassas döküm teknolojileri (Vakum hassas ve benzeri teknolojiler)

İlgili düzenleme ile birlikte detaylı bilgi almak ve program başvurusunda bulunmak  için bilgi@alpdanismanlik.com.tr adresinden ya da +90 532 305 53 63 numarasından bizimle iletişime geçebilirsiniz.

KOBİ’ler İçin Ar-Ge Projesi Hazırlama Bilgilendirme Semineri

12 Haziran 2019 tarihinde, İstanbul Ticaret Odasında KOBİ’ler İçin Ar-Ge Projesi Hazırlama Bilgilendirme Semineri düzenlenmiştir. Danışmanımız Dr. Sibel SAİN ÖZDEMİR  tarafından verilen bu seminere 100 den fazla KOBİ temsilcisi katılmıştır.

Seminerin ilk aşamasında bir fikrin projelendirilmesi için yapılması gereken ön araştırmalar ve ön çalışmalardan bahsedilmiş ve bu çalışmanın sonunda bir proje konseptinin ve planlarının nasıl oluşturulacağı anlatılmıştır.

Seminerin ikinci aşamasında ise KOSGEB  ve TÜBİTAK TEYDEB’in elektronik sistemlerine nasıl kayıt olunup giriş yapılacağı anlatılmış ve daha sonra bir TÜBİTAK projesi başvurusu dökümanı üzerinden gidilerek her bir başlık altında verilmesi gereken bilgiler ve dikkat edilmesi gereken hususlar detaylıca gösterilmiştir.

KOBİ’lerin yoğun ilgisi, kriz dönemlerinden çıkış için Ar-Ge’nin öneminin anlaşılması açısından memnuniyet vericidir.