Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi – 2021 Yılı Çağrı Planlaması

 

T.C

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi

2021 Yılı Çağrı Planlaması

 

Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji sektörlerdeki katma değerli ya da kritik öneme sahip ürünlerin yerli kabiliyetlerle üretimine yönelik yatırım projelerine Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında destek verilmektedir.

 

 

Farklı Sektörlerden 919 Ürün Öncelikli Olarak Belirlendi

 • Sektör
 • Kimya
 • Bilgisayar – Elektronik Optik
 • Makine
 • Eczacılık
 • Elektrikli Teçhizat
 • Ulaşım Araçları
 • Tıbbi Cihaz
 • Diğer Sektörler
 • Toplam
 • Desteklenen Ürün Sayısı
 • 281
 • 161
 • 158
 • 82
 • 89
 • 66
 • 46
 • 36
 • 919

Ürünlerin Temel Seçim Kriterleri

 • Cari Açığa Katkısı ve İhracat Potansiyeli
 • Ürün Karmaşıklık ve Yoğunlaşma Endeksleri
 • Yatırım Başına Katma Değer
 • Ürün İleri-Geri Bağlantıları

Başlıca Destek Unsurları

 • Yatırım Yeri Tahsisi
 • Finans Maliyet Desteği
 • KDV İadesi
 • Günlük Vergisi Muafiyeti
 • Sigorta Prim Desteği (İşçi / İşveren)
 • Gelir Vergisi Stopaj Desteği
 • KOSGEB KOBİ Desteği
 • Enerji Desteği
 • Sermaye Desteği
 • KDV İstisnası
 • Vergi İndirimi
 • Sigorta Primi Desteği (İşçi / İşveren)
 • Nitelikli Personel Desteği
 • Ar-Ge Harcamalarında %75 Destek

Başvuru Yapmak veya Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız

Uzman Yardımı 

Dr. Sibel SAİN ÖZDEMİR

0532 670 62 32


 

1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı 2021-1

TÜBİTAK
TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK
PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB)
YENİLİK DESTEK PROGRAMI

1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı 2021-1

 

 • Çağrının Açılış Tarihi
 • Ön Kayıt Son Tarihi
 • PRODİS Başvurularının Alınması
 • Çağrı Kapanış Tarihi
 • 22 Ocak 2021
 • 12 Nisan 2021 – Saat 17:30
 • 22 Şubat 2021
 • 03 Mayıs 2021 (saat 23:59)

Ülkemizdeki sanayi kuruluşlarının %99’undan fazlası KOBİ’dir. Dolayısıyla, KOBİ’lerin Ar-Ge ile geliştireceği ve potansiyel müşterisi hazır olan yenilikçi ürünlerin/süreçlerin, bir Müşteri Kuruluş eşliğinde ortaya çıkarılacağı ortaklı projelerin desteklenmesi; hem işbirliklerini artıracak hem de Ar-Ge destekleri için ayrılan kamu kaynaklarının daha etkin kullanımını sağlayabilecektir. Bu süreç ülkemizin sürdürülebilir kalkınması açısından da önemlidir.


Çağrı Bütçesi : 75.000.000 TL

Proje Bütçesi Üst Sınırı : 2.500.000 TL

Proje Süresi Üst Sınırı:

1. Ürün/süreç geliştirme ve 2. Ticarileşme olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır. Ürün/Süreç geliştirme ve Ticarileşme aşamalarının toplamı proje süresi olarak geçer. Proje süresi toplamda en fazla 36 ay olacaktır. Ürün/süreç geliştirme aşaması en fazla 24 aydır.


Çağrı Hedefleri

Müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, KOBİ’ler tarafından Ar-Ge yolu ile ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesi hedeflenmektedir.
Proje çıktısının Müşteri Kuruluş ve/veya Tedarikçi Kuruluş tarafından ticarileştirileceği; Ar-Ge çalışmalarının Tedarikçi Kuruluş tarafından gerçekleştirildiği; Müşteri Kuruluşun, Tedarikçi Kuruluşun Ar-Ge maliyetlerine katkı sağladığı; hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projeleri desteklenecektir.


Beklenen Etki

Projelerin finansman riskinin paylaşılması ile birlikte sanayi kuruluşları arasında işbirliklerinin artması ve Ar-Ge çıktılarının ticari ürünlere dönüşmesi beklenmektedir. Söz konusu işbirlikleri proje yönetiminde görece daha deneyimli olan kuruluşların deneyimini KOBİ’lere aktarmasına imkân tanıyacaktır. Bu yolla büyük firmalar, kurumsal ataletleri nedeniyle zorlandıkları projeleri, daha hızlı hareket edebilen KOBİ’lere yönlendirebilecektir. Ayrıca çağrının, ikincil (spin-off) firmalar doğmasını özendireceği düşünülmektedir. Sonuç olarak çağrının ulusal yenilik sisteminin daha iyi işlemesine katkı sağlaması beklenmektedir.


Desteklenecek Gider Kalemleri

 • Personel giderleri
 • Seyahat giderleri
 • Danışmanlık giderleri
 • Hizmet alımı giderleri
 • Alet, teçhizat, yazılım, yayın alım giderleri
 • Malzeme ve sarf giderleri

Başvuru Yapmak veya Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız

Uzman Yardımı 

Dr. Sibel SAİN ÖZDEMİR

0532 670 62 32


 

Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi

T.C

Tarım ve Orman Bakanlığı

14 . Etap Kırsal Kalkınma Destekleri Hibe Programı

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı

Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi

 

27 Temmuz 2020 de yayımlanan 2800 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı çerçevesinde 5 yıl boyunca uygulanacak olan % 50 hibeli Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı tebliğleri yayınlandı.

Son Başvuru Tarihi : 21 Şubat 2021


Yatırım Konuları

 • Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar, (Bitkisel Ürünler, Hayvansal Ürünler, Tıbbi Aromatik Ürünler, Çelik Silo, Soğuk Hava Deposu)
 • Proje Kapsamında Yer Alan Tesislerde Kullanılmak Üzere Enerji Üretim Tesisleri
 • Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yapılmasına Yönelik Yatırımlar (Deniz, İç Su Yetiştiriciliği)
 • Hayvansal ve Bitkisel Orijinli Gübre İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması Yatırımları,
 • Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar;
  • Büyükbaş Hayvancılık Sabit Yatırımları
  • Küçükbaş Hayvancılık Sabit Yatırımları
  • Kanatlı Yetiştiriciliği Sabit Yatırımları
  • Sera Yatırımları (İklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemli modern seralar)
  • Kültür Mantarı Üretimi Sabit Yatırımları
  • Büyükbaş/Küçükbaş Kesimhane Yatırımları (Sadece modernizasyon yatırımı)
  • Kanatlı Kesimhane Yatırımları
   hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

Kimler Başvurabilir?

Bakanlığın herhangi bir kayıt sistemine kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişiler başvurabilir. Tüzel kişiler kapsamında Küçük Orta Ölçekli İşletme kapsamında yer alan Anonim, Limited ve Kollektif Şirketler ile Kooperatif ve Birlikler başvurabileceklerdir.

Belirtilen tüzel kişilikler kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım konularına başvurabilirler.


Proje Limitleri ve Sağlanacak Hibe Tutarı

Proje limitleri başvuru sahibinin özelliğine göre değişmemekte olup tüm yatırım konularına yönelik olarak Hibeye Esas Proje Tutarı;

 • Yeni Yatırımlar İçin
 • Tamamlama Yatırımları İçin
 • Kapasite Artırımı Yatırımları İçin
 • Teknoloji Yenileme Yatırımları İçin
 • 3.000.000 TL
 • 2.000.000 TL
 • 1.500.000 TL
 • 1.500.000 TL

Program bütçeleri KDV hariç rakamlardan oluşmakta ve yukarıda belirtilen Hibeye Esas Proje Tutarının azami % 50 si hibe olarak yatırımcıya ödenecektir.  Hibeye esas Proje Tutarı 250.000-TL altında olan başvurular kabul edilmeyecektir. Proje bütçesi yukarıda belirtilen limitlerin üzerinde ise kalan kısımlar yatırımcının kaynaklarından sağlanacaktır.


Desteklenecek Gider Kalemleri

Başvuru projesi uygun bulunan yatırımcılar ile imzalanacak olan Hibe Sözleşmesi tarihinden sonra, satın alma mevzuatı ile diğer program mevzuatına uygun olmak koşuluyla;

 • İnşaat Yapım Giderleri
 • Makine Ekipman Malzeme Alım Giderleri

Program kapsamında desteklenebilecektir.


 

Başvuru Yapmak veya Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız

Uzman Yardımı 

Dr. Sibel SAİN ÖZDEMİR

0532 670 62 32


 

IPARD (II. Dönem) – Onuncu Başvuru Çağrı İlanı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

2014-2020 IPARD Programı

ONUNCU BAŞVURU ÇAĞRI İLANI

 

Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 7 Ocak 2021 tarihinde Onuncu Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır.

Başvuru Tarihleri

 • Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (101)

Başvurular 15.02.2021 tarihi saat 09:00’dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlanacaktır.
Online Proje Başvuru Sistemi 16.03.2021 tarihi saat 18:00’da kapatılacaktır.
Başvuruların son teslim tarihi 19.03.2021, saat 18:00’dir.

 • Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar (103)

Başvurular 15.02.2021 tarihi saat 09:00’dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlanacaktır.
Online Proje Başvuru Sistemi 23.03.2021 tarihi saat 18:00’da kapatılacaktır.
Başvuruların son teslim tarihi 26.03.2021, saat 18:00’dir.


Programın Kaynağı

Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonu’dur. Bu destek “Kamu Katkısı” olarak adlandırılmaktadır. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır.


Programın Öncelikleri

Desteklenecek Sektörler, Destek Oranı ve Destek Bütçesi
TEDBİR ADISEKTÖR KODU SEKTÖR ADI DESTEK ORANITOPLAM DESTEK BÜTÇESİ (AVRO)
Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (101) 101-1 Süt Üreten Tarımsal İşletmeler %50-70 45.000.000
Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (101)101-2 Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler%50-70 45.000.000
Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (101) 101-3 Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler%50-70 45.000.000
Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (101)101-4 Yumurta Üreten Tarımsal İşletmeler%50-70 45.000.000
Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar (103)103-1Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması %40-5080.000.000
Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar (103)103-2Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması%40-5080.000.000
Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar (103)103-3Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması %40-5080.000.000
Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar (103)103-4Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması %40-5080.000.000
Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar (103)103-5Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması %40-5080.000.000

Yatırım Süreleri

Onuncu Başvuru Çağrı İlanı kapsamında hazırlanacak başvurularda yatırım süreleri en fazla 12 (on iki) ay olarak planlanmalıdır.


Başvuru Yapılabilecek İller

Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında destek almak amacıyla başvuruların yapılacağı ve yatırımın uygulanacağı iller aşağıdaki gibidir;

Destek Almak Amacıyla Başvuruların Yapılacağı ve Yatırımın Uygulanacağı İller
AfyonkarahisarBalıkesirDiyarbakır Kahramanmaraş ManisaSivas
Ağrı BurdurElazığKaramanMardin Şanlıurfa
AksarayBursa Erzincan KarsMersinTokat
AmasyaÇanakkale ErzurumKastamonuMuşTrabzon
Ankara ÇankırıGiresun Konya NevşehirUşak
Ardahan Çorum Hatay Kütahya Ordu Van
Aydın DenizliIsparta Malatya Samsun Yozgat

 


Başvuru Yapmak veya Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız

 

Uzman Yardımı 

Dr. Sibel SAİN ÖZDEMİR

0532 670 62 32


 

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) 2021 Yılı Proje Teklif Çağrısı

2021 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) 2021 Yılı Proje Teklif Çağrısı dönemi 25/12/2020 tarihi itibarıyla başladı. 2021 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında ilan edilen mali destek programlarının toplam bütçesi 200.000.000 TL olarak belirlendi.

Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden proje başvuruları için;

 • Son başvuru tarihi 19/03/2021 saat 17:00,

Bu çağrı kapsamındaki program başlıkları şu şekildedir:

Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı

 •  Programın Toplam Bütçesi: 80.000.000 TL
 •    Proje Başına Mali Destek Tutarı:
  • Asgari Tutar: 500.000 TL
  • Azami Tutar: 3.500.000 TL
 •    Proje Başına Mali Destek Oranı:
  • Asgari Oran: %25
  • Azami Oran: %90

Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı

 •  Programın Toplam Bütçesi: 60.000.000 TL
 •    Proje Başına Mali Destek Tutarı:
  • Asgari Tutar: 500.000 TL
  • Azami Tutar: 2.000.000 TL
 •    Proje Başına Mali Destek Oranı:
  • Asgari Oran: %25
  • Azami Oran: %90

Girişimcilik Mali Destek Programı

 •  Programın Toplam Bütçesi: 40.000.000 TL
 •    Proje Başına Mali Destek Tutarı:
  • Asgari Tutar: 500.000 TL
  • Azami Tutar: 2.000.000 TL
 •    Proje Başına Mali Destek Oranı:
  • Asgari Oran: %25
  • Azami Oran: %90

Yaratıcı Endüstriler Mali Destek Programı

 •  Programın Toplam Bütçesi: 20.000.000 TL
 •    Proje Başına Mali Destek Tutarı:
  • Asgari Tutar: 500.000 TL
  • Azami Tutar: 2.000.000 TL
 •    Proje Başına Mali Destek Oranı:
  • Asgari Oran: %25
  • Azami Oran: %90

Başvuru Yapmak veya Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız


 

Yaratıcı Endüstriler Mali Destek Programı

T.C.
İstanbul Kalkınma Ajansı

Yaratıcı Endüstriler Mali Destek Programı

 

Son Başvuru Tarihi : 19 Mart 2021 saat 17.00


Programın Genel Amacı

Yaratıcı endüstrilerin İstanbul ekonomisindeki ağırlığının artırılması


Programın Öncelikleri

 • Öncelik 1: İstanbul’da üretilen ürün ve hizmetlerde tasarımla katma değerin artırılması
 • Öncelik 2: Yaratıcı endüstriler ekosisteminin güçlendirilmesi
 • Öncelik 3: Özgün kültürel üretim süreçlerinin ve yerel zanaatların güçlendirilmesi

Toplam Kaynak Miktarı :  20.000.000 TL

Asgari/Azami Destek Miktarı : 500.000 TL / 2.000.000 TL

Asgari/Azami Destek Oranı : 

 • Azami : %25
 • Asgari : %90

Proje Süresi :

 • Azami : 6 Ay
 • Asgari : 18 Ay

Uygun Başvuru Sahipleri

 • Valilik, Kaymakamlıklar, Kamu Kurumlarının İl ve Bölge Müdürlükleri ve Başkanlıkları, Diğer Kamu Kurumlarının İlde Bulunan En Üst Birimleri
 • Belediyeler, İSKİ, İETT
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıkları
 • İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası, İstanbul Ticaret Borsası
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Birlikler, Odalar, Meslek Örgütleri, Merkezler
 • Organize Sanayi Bölgeleri, Kâr Amacı Gütmeyen Kooperatifler
 • Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Birlikler, Sendikalar, Federasyonlar, Konfederasyonlar)
 • Üniversiteler, Fakülteler, Enstitüler
 • Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketleri, Teknoloji Transfer Ofisi Şirketleri

Başvuru Yapmak veya Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız


 

Girişimcilik Mali Destek Programı

T.C.
İstanbul Kalkınma Ajansı

Girişimcilik Mali Destek Programı

 

Son Başvuru Tarihi : 19 Mart 2021 saat 17.00


Programın Genel Amacı

Bölgesel girişimcilik merkezi olma vizyonu ile İstanbul girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi


Programın Öncelikleri

Teknoloji, yaratıcılık ve yenilik odaklı girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi hedefiyle, işbirliğini ve uzmanlaşmayı esas alarak, girişimlerin finansmana erişimini, hızlı büyümesini ve küreselleşmesini amaçlayan sürdürülebilir destek mekanizmalarının hayata geçirilmesi


Toplam Kaynak Miktarı :  40.000.000 TL

Asgari/Azami Destek Miktarı : 500.000 TL / 2.000.000 TL

Asgari/Azami Destek Oranı : 

 • Azami : %25
 • Asgari : %90

Proje Süresi :

 • Azami : 6 Ay
 • Asgari : 18 Ay

Uygun Başvuru Sahipleri

 • Valilik, Kaymakamlıklar, Kamu Kurumlarının İl ve Bölge Müdürlükleri ve Başkanlıkları, Diğer Kamu Kurumlarının İlde Bulunan En Üst Birimleri
 • Belediyeler, İSKİ, İETT
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıkları
 • İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası, İstanbul Ticaret Borsası
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Birlikler, Odalar, Meslek Örgütleri, Merkezler
 • Organize Sanayi Bölgeleri, Kâr Amacı Gütmeyen Kooperatifler,
 • Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Birlikler, Sendikalar, Federasyonlar, Konfederasyonlar)
 • Üniversiteler, Fakülteler, Enstitüler
 • Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketleri, Teknoloji Transfer Ofisi Şirketleri

Başvuru Yapmak veya Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız


 

Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı

T.C.
İstanbul Kalkınma Ajansı

Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı

 

Son Başvuru Tarihi : 19 Mart 2021 saat 17.00


Programın Genel Amacı

İstanbul’da yaşayan çocuk ve gençlerin orta ve uzun vadede ekonomik ve sosyal yapıdaki dönüşümü yönlendirecek şekilde donanımlı bireyler olmalarının sağlanması ve iyi olma hallerinin artırılması


Programın Öncelikleri

 • Öncelik 1: Çocuklar ve gençlerin yenilikçilik ve girişimcilik alanlarındaki kabiliyetlerinin artırılması, buna yönelik altyapıların ve hizmet modellerinin geliştirilmesi
 • Öncelik 2: Çocuklar ve gençlerin yaratıcılık becerilerinin desteklenmesi ve kültür, sanat, spor, eğitim ve sosyal hizmetlere erişimlerinin artırılması için İstanbul’un tarihi ve kültürel mirasından ilham alan, yenilikçi ve yaygınlaştırılabilir hizmet modellerinin veya merkezlerin geliştirilmesi

Toplam Kaynak Miktarı :  60.000.000 TL

Asgari/Azami Destek Miktarı : 500.000 TL / 2.000.000 TL

Asgari/Azami Destek Oranı : 

 • Azami : %25
 • Asgari : %90

Proje Süresi :

 • Azami : 6 Ay
 • Asgari : 18 Ay

Uygun Başvuru Sahipleri

 • Valilik, Kaymakamlıklar, Kamu Kurumlarının İl ve Bölge Müdürlükleri ve Başkanlıkları, Diğer Kamu Kurumlarının İlde Bulunan En Üst Birimleri İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri
 • Belediyeler, İSKİ, İETT
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıkları
 • İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası, İstanbul Ticaret Borsası
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Birlikler, Odalar, Meslek Örgütleri, Merkezler
 • Organize Sanayi Bölgeleri, Kâr Amacı Gütmeyen Kooperatifler
 • Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Birlikler, Sendikalar, Federasyonlar, Konfederasyonlar)
 • Üniversiteler, Fakülteler, Enstitüler Teknoloji Transfer Ofisi Şirketleri

Başvuru Yapmak veya Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız


 

Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı

T.C.
İstanbul Kalkınma Ajansı

Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı

 

Son Başvuru Tarihi : 19 Mart 2021 saat 17.00


Programın Genel Amacı

İstanbul’un katma değeri, teknoloji ve bilgi yoğunluğu yüksek ürün ve hizmetler ile küresel ekonomide söz sahibi olabilmesi ve küresel değer zincirinde üst sıralarda yer alabilmesi için yenilik odaklı ekonomik yapıya dönüşümün desteklenmesi


Programın Öncelikleri

Katma değeri ve yenilikçi çalışmaları artıracak, işbirliği, kümelenme ve disiplinler arası faaliyetlere hizmet edecek; bilginin yayılmasını, teknoloji transferini ve ticarileştirmeyi destekleyen sürdürülebilir platformların, iş modellerinin ve organizasyonların geliştirilmesi


Toplam Kaynak Miktarı :  80.000.000 TL

Asgari/Azami Destek Miktarı : 500.000 TL / 3.500.000 TL

Asgari/Azami Destek Oranı : 

 • Azami : %25
 • Asgari : %90

Proje Süresi :

 • Azami : 6 Ay
 • Asgari : 18 Ay

Uygun Başvuru Sahipleri

 • Valilik, Kaymakamlıklar, Kamu Kurumlarının İl ve Bölge Müdürlükleri ve Başkanlıkları, Diğer Kamu Kurumlarının İlde Bulunan En Üst Birimleri
 • Belediyeler, İSKİ, İETT
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıkları
 • İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası, İstanbul Ticaret Borsası
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Birlikler, Odalar, Meslek Örgütleri, Merkezler
 • Organize Sanayi Bölgeleri, Kâr Amacı Gütmeyen Kooperatifler
 • Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Birlikler, Sendikalar, Federasyonlar, Konfederasyonlar)
 • Üniversiteler, Fakülteler, Enstitüler
 • Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketleri, Teknoloji Transfer Ofisi Şirketleri

Başvuru Yapmak veya Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız


 

1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı


Çağrı Açılış Tarihi : 04 Ocak 2021

Ön Kayıt Başvurusu Son Tarihi : 11 Şubat 2021

Çağrı Kapanış Tarihi : 01 Mart 2021


 • Programın Bütçesi : 600.000 TL
 • Destek Oranı : %75
 • Proje Süresi : 18 Ay

Programın Amacı

KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı ile KOBİ’lerin bu sorunları aşabilmelerini sağlamak için yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında desteklemektir.


Programın Hedefi

Özel Sektör kuruluşlarının, araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilikçilik yeteneği ile rekabet gücünü yükseltmek amacıyla, proje esaslı araştırma-teknoloji geliştirmeye kaynak ayırmasını özendirecek, risk paylaşımlı destek mekanizmaları kapsamında Ar-Ge Destek Programları Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından geliştirilmekte ve yürütülmektedir.

Ar-Ge Projeleri Destek Programları ile ülkemizin ekonomik ve sosyal refahının artırılması için bilimsel ve teknolojik bilgiyi, ürüne, sürece, yönteme veya sisteme dönüştürme aşamalarında hazırlanan pazar odaklı proje önerilerinin değerlendirilmesi, geri ödemesiz olarak desteklenmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılması hedeflenmektedir.


Program Kapsamında Desteklenmesi Hedeflenen Projeler

 • Yeni ürün üretilmesi
 • Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi
 • Maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliştirilmesi
 • Yeni üretim/süreç teknolojilerinin geliştirilmesi

Programda Desteklenmesi Hedeflenen Giderler

 • Personel giderleri,
 • Seyahat (yalnızca ulaşım) giderleri,
 • Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
 • Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri,
 • Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri,
 • Malzeme ve sarf giderleri,
 • 1507 Programı için AGY100/AGY101 ve AGY300/AGY301 proje hazırlama ve hazırlatma giderleri (Söz konusu dokümanlar danışmanlık hizmeti alınarak hazırlatıldığı durumlarda, proje bazında en fazla 10.000 (on bin) TL destek kapsamına alınır. Söz konusu hizmet alımlarına yönelik giderlerin, bir seferde ve projenin son AGY300/AGY301 dönemiyle beyan edilmesi zorunludur. Aksi durumlarda bu giderler desteklenmez). Bu gider 1501 Programı için desteklenmez.
 • Yeminli Mali Müşavir giderleri (Maliye Bakanlığınca her yıl yayımlanan ”Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir asgari ücret tarifesinde” belirtilen TÜBİTAK tarafından yapılan Ar-Ge yardımları işlemlerinde geçerli ücret tarifesindeki yeminli mali müşavirlik ücretleri desteklenir).

Başvuru Yapmak veya Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız