KOBİ Teknoyatırım Programı

KOSGEB KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı (KOBİ TEKNOYATIRIM) kapsamında aşağıda listesi yer alan ürünler, Koronavirüs (COVİD-19) salgınından korunmak üzere alınan tedbirler kapsamında üretilmek üzere desteklenecektir. Destek Programının amacı, Ar-Ge ve Yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini desteklemek ile Orta – Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanında yer alan ve Cari İşlemler Hesabına Katkı Sağlayacak Ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak olarak belirlenmiş olup yaşanan Koronavirüs salgını nedeniyle üretimi desteklenen ürün grupları ve kapsamlarına “Koronavirüs (COVİD-19) Kapsamında Üretimi Desteklenecek Ürünler” de eklenmiştir.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında yatırım desteği sağlanacak ürünler;

Aşağıda yer alan ürünler Koronavirüs (COVİD-19) salgınından korunmak üzere alınan tedbirler kapsamında üretilmek üzere projelendirilmelidir. Koronavirüs (Covid-19) salgını etkilerinin ortadan kalktığına ilişkin ilgili merci tarafından yapılacak kamuoyu duyurusuna kadar desteklenecektir. Destek tutarı üst limiti 6 milyon TL (Geri ödemesiz destek üst limiti: 1,8 milyon TL; Geri ödemeli destek üst limiti: 4,2 milyon TL). Proje bütçesi, 10 milyon TL’yi aşmamalıdır. Başvurularda destek programı kapsamında yatırımı gerçekleştirilecek olan ürünü satın almak niyetiyle işletme ile işbirliği yapan Kamu Kurum/Kuruluşundan ürünü satın almaya ilişkin iradesi ve niyetini gösterir yazı veya Orta/Büyük Ölçekli İşletmeden üretilecek ürünü satın almaya ilişkin iradesi ve niyetini belirttiği uzlaşı belgesi/protokol/sözleşme vb. ile Paydaş Beyan Formu alınması gerekmektedir.

 

Ürün

GTİP kodu

Açıklama

Dezenfektanlar
 • Propan1ol (propil alkol) ve propan2ol (izopropil alkol)
 • Diğer yıkama, temizleme müstahzarları
 • Dezenfekte ediciler
Kolonya
 • Kolonyalar
Koruyucu Elbise
 • Erkek/erkek çocuk için diğer giyim eşyası; pamuktan
 • Erkek/erkek çocuk için diğer giyim eşyası; sentetik/suni lifden
 • Kadın/kız çocuk için diğer giyim eşyası; pamuktan
 • Kadın/kız çocuk için diğer giyim eşyası; sentetik/suni lifden
 • Kadın/kız çocuk için diğer giyim eşyası; dokunabilir diğer maddeden
Koruyucu Gözlük
 • Diğer gözlükler
Maske
 • Tıbbi maskeler (bir kullanımlık); dokunmamış mensucattan; örme veya kroşe HARİÇ
Eldiven
 • Cerrahide kullanılan eldiven (sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan)
Ventilatör
 • Ozonoterapi, oksijenoterapi, /diğer terapi cihazları ve aksam, parçaları

 


 

Tanım

Açıklama

Yatırım Projesi Ürünün yatırımı kapsamında amacı, kapsamı, hedefi, çıktıları, faaliyet-zaman planı, süresi, bütçesi, diğer kaynakları ile uygulayıcıları belirli ve birbiriyle ilişkili faaliyetler bütünü
Teknoloji Alanı OECD’nin tanımladığı Düşük, Orta Düşük, Orta Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanları dikkate alınarak başkanlık tarafından belirlenen alanlar
Paydaş Destek programı kapsamında yatırımı gerçekleştirilecek olan ürünü satın almak niyetiyle işletme ile işbirliği yapan Kamu Kurum/Kuruluşu veya Türkiye’de yerleşik olmak koşuluyla “18.9.2009 tarih ve 27353 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15431 sayılı KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklerden Yararlanacak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere İlişkin Sektörel ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi Hakkında Karar” ile tespit edilen sektör sınırı gözetilmeksizin; yıllık olarak hesaplanan verilerine göre, son iki yıllık mali durumları ve çalışan sayıları 18/11/2005 tarihli ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” kapsamında belirtilen Orta Ölçekli veya ilgili yönetmelikte belirtilen sınırları aşan Büyük Ölçekli İşletme
Kurul Yatırım projelerini değerlendiren ve karar alan Değerlendirme ve Karar Kurulu
Uygulama Birimi Desteklerin uygulanmasından sorumlu KOSGEB Müdürlükleri
Erken Ödeme İşletmelere projelerini gerçekleştirebilmeleri için ilgili destek ödemesinden önce teminat karşılığında yapılan ödeme (Avans ödeme)
KOBİ Bilgi Sistemi (KBS) KOSGEB’in internet sitesinden ve/veya e-devlet üzerinden erişim sağlanan; veri tabanına kayıt ve destek programları kapsamında başvuru, başvurulara ilişkin kontrol ve inceleme, değerlendirme, izleme, raporlama ve bildirimlerin yapıldığı KOBİ bilgi sistemi

Açık Kaynak Kodlu Yazılım

Kodları herkese açık olan, değiştirilebilen ve değiştirilmiş hali dağıtılabilen yazılım

 


Kimler Başvurabilir?

Aşağıdaki kapsamlardan en az birine uygun.KOSGEB’e aktif olarak kayıtlı/kayıt yaptıran (KOBİ Bilgi Beyannamesi güncel durumda olan) Türk Ticaret Kanunu’nca gerçek veya tüzel kişi niteliğindeki KOBİ’ler:

Kapsam Detaylar
Koronavirüs (COVİD-19) Kapsamında Üretimi Desteklenecek Ürünleri üretecek KOBİ’ler
 • Bakanlığın Koronavirüs (COVİD-19) salgınından korunmak üzere alınan tedbirler kapsamında yatırımları desteklenecek ürünlere dair duyurusunda yer alan ürünleri üretmek üzere işletmeler başvurabilir.
 • Yatırım projesi bütçesinin 10 milyon TL’yi geçmemesi gerekmektedir.
 • Üretilecek olan ürünü satın alacak Paydaş şartı:
  • Paydaştan yatırım projesi kapsamında üretilecek ürünü satın almaya ilişkin iradesi ve niyetinin olması, proje süresince işletmeye teknik ve mali açıdan rehberlik yapması, ürünün belirlenen standart ve spesifikasyonlara uygun şekilde üretildiğini takip etmesi, işletmenin proje süresince karşılaşabileceği zorluklara ortak çözümler üretmesi beklenir.
  • Uzlaşı belgesi/protokol/sözleşme vb. belgelerde işletmenin unvanı ve adresi, paydaşın unvanı ve adresi, tarafların görev ve sorumlulukları, paydaşın ayni ve nakdi katkıları, ürüne ilişkin özellikler, ürünün satışı ve satın alınmasına ilişkin koşullar, anlaşmazlıkların çözümü, yürürlük, yürütme ve süreye dair hususlar da yer almalıdır.
  • Paydaşın kamu kurum/kuruluşu olması halinde paydaştan ürünü satın almaya ilişkin iradesi ve niyetini gösterir yazının alınması yeterlidir.
  • Paydaşın Kamu Kurum/Kuruluşu olmadığı durumda başvuru sahibi ve paydaş arasında düzenlenecek paydaşın üretilecek ürünü satın almaya ilişkin iradesi ve niyetini belirttiği uzlaşı belgesi/protokol/sözleşme vb. ile Paydaş Beyan Formu paydaşı temsile yetkili kişi tarafından imzalanmalıdır.
  • Paydaş/paydaşın ortak ve sahipler ile başvuru yapan işletme/başvuru yapan işletmenin sahip ve ortakları arasında herhangi bir ortaklık ilişkisi olamaz.
 • Başvuru yapan işletme Destek programı kapsamında desteklenen bir gider için paydaştan mal/hizmet satın alınamaz. Paydaştan satın alınan/alınacak mal/hizmet için destek talep edilemez.
Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ve Prototip çalışması tamamlanmış ürünlerin üretimi ve ticarileştirilmesi KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge veya Yenilik Projeleri sonucunda ortaya çıkma
 • Ar-Ge veya yenilik projesi; kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenerek başarı ile sonuçlanmış ve başarı ile sonuçlandığına dair belgeye sahip olan işletmeler, projenin başarı ile sonuçlandırıldığı tarihten itibaren 5 yıl içerisinde programa başvuru yapabilirler.
 • KOSGEB tarafından desteklenen Ar-Ge veya yenilik projelerinin başarıyla tamamlandığını gösteren kurul karar formunun evrak kaydına alındığı tarihten itibaren 5 yıllık süre hesaplanır.
 • KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge veya Yenilik Projeleri sonucunda başarıyla tamamlanmış Ürün veya Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim Belgesi alınan ürün veya Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan ürün için ürün sahipleri veya mirasçıları kendilerine kanunen tanınan mali hakları, karşılıklı ya da karşılıksız olarak; süre, yer ve içerik itibariyle sınırsız bir şekilde, noter onaylı kullanım hakkı sözleşmesi ile işletmeye devretmiş olmalıdır.
Patent belgesi ile koruma altına alınmış olma
 • Patent belgesi ile koruma altına alınan Teknolojik Ürüne ait başvurular için; başvuru tarihinden itibaren en fazla 5 yıl önce patent belgesinin alınmış olması gerekir.
 • Patent belgesi ile koruma altına alınmış Teknolojik Ürünler için Kullanım Hakkı devralınmış ise Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde patent devri yapılmış olması şartı aranır.
Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkmış olma
 • Doktora Çalışması neticesinde ortaya çıkan Teknolojik Ürün için doktora mezuniyet tarihinden itibaren 5 yıl içinde Programa başvuru yapılması esastır.
 • Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan Teknolojik Ürün sahipleri veya mirasçıları kendilerine kanunen tanınan mali hakları, karşılıklı ya da karşılıksız olarak; süre, yer ve içerik itibariyle sınırsız bir şekilde, noter onaylı kullanım hakkı sözleşmesi ile İşletmeye devretmiş olmalıdır.
Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alınmış olma
 • Yurtiçinde veya yurtdışında öz kaynaklar kullanılarak yapılan Ar-Ge ve Yenilik faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan Teknolojik Ürün için Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim Belgesi ile başvuru yapacak İşletmelerin, başvuru yaptıkları tarih itibariyle belgelerinin güncel olması gerekmektedir.
Cari İşlemler Hesabına Katkı Sağlayacak Ürünlerin üretimi ve ticarileştirilmesi
 • Yatırım projesi bütçesinin 10 milyon TL’yi geçmemesi gerekmektedir.
 • Üretilecek olan ürünü satın alacak Paydaş şartı:
  • Paydaştan yatırım projesi kapsamında üretilecek ürünü satın almaya ilişkin iradesi ve niyetinin olması, proje süresince işletmeye teknik ve mali açıdan rehberlik yapması, ürünün belirlenen standart ve spesifikasyonlara uygun şekilde üretildiğini takip etmesi, işletmenin proje süresince karşılaşabileceği zorluklara ortak çözümler üretmesi beklenir.
  • Uzlaşı belgesi/protokol/sözleşme vb. belgelerde işletmenin unvanı ve adresi, paydaşın unvanı ve adresi, tarafların görev ve sorumlulukları, paydaşın ayni ve nakdi katkıları, ürüne ilişkin özellikler, ürünün satışı ve satın alınmasına ilişkin koşullar, anlaşmazlıkların çözümü, yürürlük, yürütme ve süreye dair hususlar da yer almalıdır.
  • Paydaşın kamu kurum/kuruluşu olması halinde paydaştan ürünü satın almaya ilişkin iradesi ve niyetini gösterir yazının alınması yeterlidir.
  • Paydaşın Kamu Kurum/Kuruluşu olmadığı durumda başvuru sahibi ve paydaş arasında düzenlenecek paydaşın üretilecek ürünü satın almaya ilişkin iradesi ve niyetini belirttiği uzlaşı belgesi/protokol/sözleşme vb. ile Paydaş Beyan Formu paydaşı temsile yetkili kişi tarafından imzalanmalıdır.
  • Paydaş/paydaşın ortak ve sahipler ile başvuru yapan işletme/başvuru yapan işletmenin sahip ve ortakları arasında herhangi bir ortaklık ilişkisi olamaz.
  • Başvuru yapan işletme Destek programı kapsamında desteklenen bir gider için paydaştan mal/hizmet satın alınamaz. Paydaştan satın alınan/alınacak mal/hizmet için destek talep edilemez.

 


Destekleme

Teknoloji Alanı Seviyesi Proje başına Destek Tutarı Üst Limiti
6 milyon TL

 • Geri Ödemesiz Destek (Hibe): 1,8 milyon TL
 • Geri Ödemeli Destek: 4,2 milyon TL
 • Orta-Yüksek Teknoloji Alanları
 • Yüksek Teknoloji Alanları
5 milyon TL

 • Geri Ödemesiz Destek (Hibe): 1,5 milyon TL
 • Geri Ödemeli Destek: 3,5 milyon TL
 • Orta-Düşük Teknoloji Alanları
 • Düşük Teknoloji Alanları
1 milyon TL

 • Geri Ödemesiz Destek (Hibe): 300 bin TL
 • Geri Ödemeli Destek: 700 bin TL
Destek üst limiti artırım:

KOSGEB Başkanlığı, Kalkınma Planları, Hükümet Programları ve Yıllık Programlarda belirlenen hedefler ile stratejik dokümanlardaki öncelikler doğrultusunda; bölgesel, sektörel ve ölçeksel kriterler ile teknoloji düzeyi ve özel hedef gruplarını dikkate alarak 2 katını geçmemek üzere destek üst limitini artırabilir.

Geri Ödemesiz ve Geri Ödemeli Desteklerin birlikte uygulanması:

Personel gideri desteği hariç kurul tarafından uygun bulunan giderler için geri ödemeli ve geri ödemesiz (hibe) destek birlikte sağlanır. Sadece geri ödemesiz destek veya sadece geri ödemeli destek sağlanmaz. Personel gideri desteği kapsamında ise %100 oranında geri ödemesiz destek sağlanır.

Erken Ödeme (Avans):

Yatırım projesi başvurusu aşamasında işletmenin talep etmesi halinde teminat karşılığında erken ödeme yapılabilir. Erken ödeme tutarı, projenin kabul edildiği ilk kurul kararında belirtilen toplam desteklemeye esas tutarın %25’ini geçemez ve her hâlükârda destek üst limitinin %25’ini aşamaz.

 


Proje süresi:

 • Azami 36 ay
 • İşletme, yatırım proje süresini 4 ay ve katları şeklinde olmak üzere en az 8 ay en fazla 36 ay olacak şekilde belirler. Faaliyet-zaman planı 4’er (dört) aylık dönemleri kapsar.
 • İşletmenin talep etmesi halinde, kurul kararı ile bir defaya mahsus olmak üzere 4 ay ek süre verilebilir. Verilen ek süre dâhil olmak üzere yatırım projesi süresi toplam 36 ayı geçemez.
 • Yatırım projesinin başlangıç tarihi desteklemeye ilişkin ilk kurul kararının evrak kaydına alındığı tarihtir.

Dikkat edilmesi gereken hususlar

 • İşletme KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programından bir defa yararlanır.
 • KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programından yararlanan ve hâlihazırda projesi desteklenmeye devam eden işletmeler bu destek programından yararlanamaz.
 • Başvurunun kontrolü haricinde yatırım projesi başvurusu reddedilen işletmeler ile yatırım projesinin iptalini talep eden işletmeler aynı yatırım projesi ile tekrar başvuru yapamaz.
 • T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı ve/veya KOSGEB Araştırma- Geliştirme, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı-Endüstriyel Uygulama Programından ve/veya Stratejik Ürün Destek Programından yararlanmak üzere başvuran ancak başvurusu kurul tarafından reddedilen işletmeler aynı yatırım projesi ile tekrar başvuru yapamaz.
 • Yabancı dilde hazırlanmış her türlü belgenin gerektiğinde yeminli mütercim tarafından yapılmış Türkçe çevirisi istenebilir.
 • Geri ödemesiz destek oranlarının artırılması:
 • Destek Programında geri ödemesiz destek oranlarına ilave edilecek destek oranları toplamda %15’i geçemez. Bir gider için daha öncesinde yerli malı belgesi nedeniyle % 15 artırım uygulanmışsa o gider için yeniden açık kaynak kodlu yazılım kullanımından veya KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında kategori birincisi olmasından dolayı bir artırım uygulanmaz. İşletme açık kaynak kodlu yazılım kullanımı ya da KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kategori birinciliği kapsamındaki destek oranları artırımlarının yalnızca birinden faydalanabilir.
 • Kurulun desteklenmesine karar verdiği her bir gidere ait özellikler; Asgari Nitelikleri ve/veya Teknik Özellikleri ifade eder. Gerçekleşen giderin;
 • Kurul kararındaki asgari şartları taşıdığının tespit edilmesi durumunda, söz konusu gidere ilişkin kurulun belirlediği desteklemeye esas tutar dikkate alınarak destek ödemesi yapılır.
 • Kurul kararındaki asgari şartları taşımadığının tespit edilmesi durumunda bu husus kurula sunulur. Gerçekleşen giderin asgari nitelikleri ve/veya teknik özellikleri ve desteklemeye esas tutarı kurul tarafından yeniden değerlendirilir ve uygun bulunan giderler için destek ödemesi yapılabilir.
 • Destek ödeme talebinde bir gider için Yerli Malı Belgesi beyan edilmiş ise belgenin, gidere ait fatura tarihi veya fatura tarihinden sonra alınması halinde destek programı süresi içerisinde alınmış olması şartı aranır.
 • Açık Kaynak Kodlu Yazılım kullanımı:
 • Aşağıda listelenen Açık Kaynak Kodlu Yazılım türlerinden en az birinin, projenin ana hedeflerine ulaşılması ve beklenen sonuçların elde edilmesi için önemli ve gerekli olan proje faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacıyla proje süresi içinde işletme tarafından kullanılması gerekir. Açık Kaynak Kodlu Yazılım türleri:

o    Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) yazılımları: Bilgisayar ve yazılım teknolojileri kullanılarak ölçü bilgilerini içerecek şekilde ürün tasarlanması amacıyla kullanılabilecek yazılımlardır. İmalat sanayi ürünlerine yönelik tasarımda kullanılabilirlik ön şarttır.

o    Bilgisayar Destekli Üretim (CAM) yazılımları: Bilgisayar ve yazılım teknolojileri kullanılarak üretim tezgahlarına üretime ilişkin komutların gönderilmesi ve ürünün tezgahta otomatik olarak işlenmesi amacıyla kullanılabilecek yazılımlardır.

o    İmalat Sektörüne Yönelik Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) yazılımları: Bilgisayar ve yazılım teknolojileri kullanılarak imalat sektöründe bütünleşik şekilde; üretim planlamasının, malzeme ihtiyaç planlanmasının, imalat kaynakları planlamasının yapılması ve finans, satış-dağıtım, satın alma, pazarlama, insan kaynakları işlevlerinin yönetilmesi amacıyla kullanılabilecek yazılımlardır.

o    Endüstriyel Otomasyon yazılımları: İmalat süreçlerinde (stoklama ve yükleme dahil) insan tarafından yapılan işlemler ya da kontrollerin; mekanik, elektronik ve bilgisayar teknolojileri kullanılarak azaltılması ve bunların kısmen veya tamamen otomatik olarak gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılabilecek yazılımlardır.

o    Nesnelerin İnterneti Teknolojisi yazılımları: İnternet / intranet / kablosuz ağ şebekeleriyle birbirine bağlı fiziksel nesneler (makineler, robotlar, araçlar, sensörler, çalıştırıcılar, kontrolörler) arasında iletişim ve/veya bu nesnelerden merkezi veri tabanlarına ve bulut sistemlerine veri transferi altyapısını oluşturarak, nesnelere ilişkin eylemlerin bu iletişim sonucunda hayata geçirilmesini sağlayan yazılımlardır.

o    İmalat Sanayinde Yapay Zekâ yazılımları: Siber fiziksel sistemlerin insan müdahalesi olmadan otonom şekilde işler hale gelmesini sağlayan, öğrenme algoritmasına sahip yazılımlardır. İmalat sanayinde kullanılabilirlik ön şarttır.

 • Açık kaynak kodlu yazılımın, alternatif olarak kullanılabilen diğer yazılımlara göre maliyet avantajı sağlamış olması gerekir.
 • Açık kaynak kodlu yazılımın, açık kaynaklı işletim sistemleri ve veri tabanları ile kullanıma uyumlu olması gerekir.
 • Açık kaynak kodlu yazılımın tüm modüllerinin (hazır kütüphaneler hariç) açık kaynaklı olması gerekir.
 • Satın almalar ve destek ödemeleri:
  • Desteklenecek giderlerin program süresi içerisinde gerçekleşmesi esastır.
  • Ödemeye esas belgelerde destek tutarı hesaplanırken vergi, harç ve benzeri giderler destek kapsamı dışında tutulur. Personel gideri için bu hüküm uygulanmaz.
  • Vergi, sosyal güvenlik primi vb. yasal yükümlülükler hariç olmak üzere aynı gider gerçekleşmesi için farklı kurum/kuruluşlardan destek alınamaz.
  • Farklı destek programları içinde bulunması şartıyla aynı destek türünden faydalanılabilir. Ancak, gider gerçekleşmesini gösteren belgeler yalnızca bir destek için kullanılır.
  • İşletme; sahip ve ortakları ile bunların eşinden, annesinden, babasından, kardeşinden, çocuğundan, bunların sahibi/ortağı olduğu işletmelerden ve paydaştan destek kapsamında mal/hizmet satın alamaz.
  • Yatırım projesi sonlandırılan, tasfiyesi başlayan veya kapanan işletmelere destek ödemesi yapılmaz.
  • Destek programı kapsamındaki giderlere ilişkin bedellerin işletme tarafından banka aracılığıyla ödenmesi ve vadeli işlemler dâhil olmak üzere ödemenin ya da katkı payının ödemesinin tamamlanmış olması gerekir. Banka kredi kartı ile yapılan taksitli/vadeli ödemelerde, vade sonu dikkate alınmaksızın ödeme tamamlanmış sayılır. Banka aracılığıyla ödemeden kastedilen, bankacılık enstrümanları ile yapılan her türlü ödemedir (talep edildiğinde banka dekontu ya da hesap ekstreleriyle belgelendirilmek şartı ile kredi kartı, çek, ciro edilemez senet vb.). Ödemenin hizmet sağlayıcıya üçüncü kişiler tarafından banka aracılığıyla yapılması durumunda, talep edildiği takdirde ibraz edilecek banka dekontunda; ödemenin kimin borcuna karşılık yapılmış olduğu veya ilgili fatura tarihi ve numarası bilgilerinin bulunması, dekontta bu bilgilerin eksik/yetersiz olduğu hallerde destek programından yararlanan işletmenin borcunun ödendiğini gösteren hizmet sağlayıcı yazısının ayrıca sunulması gerekir. Destek programından yararlanan işletmenin ciro ettiği çek ile yapılan ödemelerde, talep edildiği takdirde çek fotokopisi ya da hizmet sağlayıcı imzalı çek giriş belgesi ile birlikte destek programından yararlanan işletmenin borcunun ödendiğini gösteren hizmet sağlayıcı yazısının sunulması gerekir. KOSGEB tarafından talep edilmesi halinde ödemelere ilişkin belgelerin destek programından yararlanan işletme tarafından ibraz edilmesi gereklidir.
   • 18/11/2008 tarih ve 27058 Resmi Gazete’de yayımlanan “Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmeliğin; “Madde2(2) (Ek fıkra: 05/12/2009 – 27423 sayılı Resmi Gazete Yön\1.mad) 29/6/2004 tarihli ve 5202 sayılı Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu kapsamında tesis güvenlik belgesine sahip işyerleri ile 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında bulunan gizlilik dereceli tesislerde çalıştırılanlara ve 1/11/1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan yönetmeliklerde belirtilen görevleri yerine getirmekle görevlendirilenlere yapılacak ödemeler, bankalar aracılığıyla yapılması zorunluluğundan istisnadır.” hükmü gereğince istisna tutulan işyerleri ve tesislerde faaliyet gösteren işletmelere yapılacak personel gideri desteği ödemelerinde banka dekontu aranmaz.
  • Destek ödeme talebi en geç; destek programının tamamlanmasına ilişkin kurul kararının evrak kaydına alındığı tarihten 4 ay sonrasına kadar yapılmalıdır. Bu sürenin sonundan itibaren 2 ay içerisinde mazereti ile ödeme talebinde bulunan işletmenin uygulama birimi tarafından mazereti uygun bulunması durumunda işletmenin ödeme talebi işleme alınır.
  • İşletmenin ilgili mevzuatta belirtilen limitlerin üzerinde vergi ve/veya SGK borcu olmadığının kontrolü uygulama birimi tarafından KBS üzerinden yapılır. Vergi ve/veya SGK borç sorgulaması yapılamayan işletmelerden destek ödemesi yapılmadan önce borcu yoktur yazısı istenir. İşletmenin ilgili mevzuatta belirtilen limitlerin üzerinde vergi ve/veya SGK borcu olması durumunda işletmenin KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Ödeme Talep formunda yer alan talebi doğrultusunda; öncelikle borç tutarı destek tutarından mahsup edilerek ilgili kurum/kuruluşun banka hesabına, varsa kalan tutar, işletmenin banka hesabına destek ödemesi olarak aktarılır.
  • İşletmenin KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Ödeme Talep Formunda yer alan talebi doğrultusunda ilgili mevzuatta belirtilen limitlerin üzerinde SGK borcu ve/veya vergi borcu olmaması şartı ile sadece makine-teçhizata ilişkin satın alımlar için uygulama biriminin de uygun bulması halinde hizmet sağlayıcıya ödeme yapılabilir.
  • Ödemenin hizmet sağlayıcıya yapılması durumunda; öncelikle işletmeye ait katkı payı, vergi ve benzeri farkların hizmet sağlayıcıya ödenmiş veya akreditif hesabına yatırılmış olması gerekir.
  • Satın alımın yurtdışından akreditifli yapılması durumunda; hizmet sağlayıcının adına gayri kabili rücu akreditif açılması için, akreditif açtırma talimatı ile birlikte işletmenin banka hesabına blokeli olarak yapılır.
  • Satın alımın yurtdışından akreditifli yapılması durumunda makine-teçhizat için satın alımın ilgili dönemde gerçekleşmesi koşulu aranmaz.
  • Satın alımın yurtdışından akreditifli yapılması durumunda; fatura/fatura yerine geçen belgedeki tutar destek ödemesine esas alınan proforma fatura/proforma fatura yerine geçen belgedeki tutardan düşükse aradaki fark uygulama birimi tarafından işletmeden tahsil edilir. Fatura/fatura yerine geçen belgedeki tutar destek
  • ödemesine esas alınan proforma fatura/proforma fatura yerine geçen belgedeki tutardan fazla ise aradaki fark için destek tutarının yeniden hesaplanması talep edilemez.
  • Destek ödemesi talep edilen makine-teçhizat ikinci el ise, gümrük beyannamesi görülerek ödeme yapılır.
  • Yurtdışından akreditifli satın alımlarda bedelin proforma faturada/proforma fatura yerine geçen belgede döviz cinsinden belirtilmesi durumunda, akreditif açtırma talimatı tarihi esas alınarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden ve Türk Lirası olarak ödeme yapılır.
  • Yurt dışı hizmet alımlarında yurt dışı hizmet sağlayıcısı tarafından fatura düzenlenemediği durumlarda ücretin ödendiğini gösteren belge ödeme belgesi olarak kullanılır.
  • Satın alınan mal ve hizmetlerde bedelin faturada sadece döviz cinsinden belirtilmesi durumunda, “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” tablosunda yer alan döviz alış kuru üzerinden faturanın düzenlendiği tarih esas alınarak Türk Lirası olarak ödeme yapılır. Söz konusu tabloda yer almayan kurlar için ise “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Alım Satıma Konu Olmayan Dövizlere İlişkin Bilgi Amaçlı Kur Tablosu” Türk Lirası karşılığı kullanılır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından döviz kurunun belirlenmediği (resmi tatiller, hafta sonları ve yarım gün çalışılan) günlerde düzenlenen faturalarda, söz konusu günlerden önceki ilk iş gününde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayınlanan tablolar dikkate alınır.
 • Geri Ödemeli Desteklerde Teminat/Kefalet Şartı ve Geri Ödeme
  • Geri ödemeli desteklerde, destek ödemesinin yapılabilmesi için; destek ödemesinden önce işletmeden, destek tutarı kadar teminat alınır.
  • Geri ödemeli destekten yararlanılması durumunda işletme tarafından yapılacak geri ödemeler; projenin bitiş tarihinden itibaren 12 ayı ödemesiz olmak üzere, 4’er aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte yapılır. İlk taksitin geri ödeme tarihi, projenin bitiş tarihine eklenen 12 aylık süreyi takip eden ilk iş günüdür.
  • Yatırım projesinde süre uzatımı olması halinde, eklenen süre dikkate alınarak projenin bitiş tarihi belirlenir ve geri ödeme takvimi yeniden oluşturularak işletmeye KBS üzerinden bildirilir.
  • Yatırım projesi proje süresi içerisinde sonlandırılmış ise destek programının bitiş tarihi kurul karar tarihi olup geri ödeme takvimi bu tarihe göre belirlenerek işletmeye KBS üzerinden bildirilir. Yatırım projesinin bitişinden sonra sonlandırma kararı alınmış ise destek programının bitiş tarihi yatırım projesinin bitiş tarihi olup geri ödeme takvimi bu tarihe göre belirlenerek işletmeye KBS üzerinden bildirilir.
  • Geri ödemeler zamanında ödendiği takdirde, işletmeye verilen geri ödemeli desteklerde faiz ve komisyon uygulanmaz.
  • Banka Teminat Mektubu:
   • Banka teminat mektubu ile ilgili iş ve işlemlerde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
   • Banka teminat mektubunun vadesinin son geri ödeme tarihinden asgari 2 ay sonrasını kapsayacak şekilde düzenlenmesi gerekir. Ancak işletmenin uzun süreli banka
   • teminat mektubu temin edememesi halinde asgari 1 yıl süreli banka teminat mektubu kabul edilebilir. Banka teminat mektubunun vadesinin son geri ödeme tarihinden asgari 2 ay sonrasını kapsaması halinde 1 yıldan kısa süreli banka teminat mektubu kabul edilebilir.
   • Banka teminat mektubunun “Konu” kısmında “KOSGEB Destekleri” ifadesi yazılmış olmalıdır.
   • Banka teminat mektubunda “KOSGEB’in yazılı muvafakati alınmadan iş bu teminat mektubunun risk kapaması ve çıkışı yapılmayacaktır.” ifadesi yazılmış olmalıdır.
   • Banka teminat mektubu, işletme adı/unvanına yazılmış olması ve Ticaret/Esnaf Sicil Gazetesi’nde yer alan adı/unvanı ile bire bir örtüşmesi esastır.
   • Banka teminat mektubunun tutarlarını belirleyen rakam ve yazı ifadeleri birbiri ile uyumlu olmalıdır.
   • Banka teminat mektubuna ilişkin teyit yazısı, ilgili bankadan uygulama birimi tarafından alınmalıdır.
   • KOSGEB uygulama birimi lehine verilen banka teminat mektubu, “Kesin Teminat Mektubu” olmalıdır.
   • Vadesi gelen süreli banka teminat mektubunun takibi ve tahsili işlemleri aşağıdaki şekilde yapılır:
   • Süresi asgari 1 yıl olan banka teminat mektubunun, süresi dolmadan 1 ay öncesinden yenilenmesi hususunda hatırlatma yazısı gönderilir. Yazıda banka teminat
   • mektubunun vade tarihinden 5 iş günü öncesine kadar yenilenerek uygulama birimine teslim edilmesi gerektiği hususu belirtilir.
   • Banka teminat mektubunun yenilenmemesi halinde, işletmeye ait banka teminat mektub vade tarihinden önce nakde çevrilir.
   • Banka teminat mektubunun yenilenmesi durumunda asgari kalan borç tutarı kadar yeni banka teminat mektubu kabul edilebilir.
   • Vadesi gelen süreli banka teminat mektubunun yenilenmesi durumunda, yenilenen banka teminat mektubu ile ilgili iş ve işlemler bu maddenin birinci fıkrasında yer alan hükümler çerçevesinde yürütülür.
  • Kredi Garanti Fonu (KGF) Kefaleti:
   • KGF tarafından verilen Kefalet Mektubu ile ilgili iş ve işlemlerde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
   • Kefalet Mektubu alınması durumunda; son geri ödeme tarihini takip eden ikinci ayın son gününü kapsayacak şekilde düzenlenmesi gerekir.
   • Kefalet Mektubunda KOSGEB Destek Programının açık adının yer alması ve işletme adı/unvanı ile Ticaret/Esnaf Sicil Gazetesi’nde yer alan adı/unvanın bire bir örtüşmesi esastır.
   • Kefalet Mektubunun tutarlarını belirleyen rakam ve yazı ifadeleri birbiri ile uyumlu olmalıdır.
   • Kefalet Mektubu’na ilişkin teyit yazısı KGF tarafından ilgili uygulama birimine gönderilmiş olmalıdır.
   • Geri ödemeli destek kapsamında taksitlerden herhangi birinin vadesinde ödenmemesi halinde, işletmeye (teminatın KGF’den alınması durumunda ayrıca KGF’ye), resmi yazı ile borcunu vadesinde ödemediği, tebliğ tarihini (yazının muhataba ulaştığı tarih) takip eden 7 gün içinde yasal faizi ile birlikte ödemediği takdirde borcun tamamının muaccel hale geleceği ve teminatının nakde çevrileceği bildirilir. Buna rağmen ödeme yapılmadığı takdirde teminat nakde çevrilir.
   • Yasal faizin tahsil edilmesi gerektiği durumlarda, borcun muaccel hale geldiği tarihten itibaren yasal faiz hesaplanır.
   • Yatırım projesi süresinin uzatılması halinde uygulama birimi tarafından işletmeden teminat süresinin uzatılması istenir.
 • Destek programı kapsamında desteklenerek satın alınan makine-teçhizat, donanım, kalıp, yazılım ve benzeri taşınırların mülkiyeti işletme tüzel kişiliğine ait olup yatırım projesi süresi içerisinde ve yatırım projesinin bitişinden itibaren başarıyla tamamlanıp tamamlanmadığına karar verilen kurul tarihinden 3 yıl sonrasına kadar;
  • Söz konusu taşınırlar satılamaz, başka şahıs, kurum/kuruluşlara hiçbir şekilde kiralanamaz, devredilemez ve rehin gösterilemez. Ancak; KGF tarafından düzenlenmiş kefalet mektubu ile satın alınması halinde KGF tarafından kefalet karşılığı olarak söz konusu taşınırlar üzerine rehin, bloke, hapis hakkı tesis edilebilir.
  • Söz konusu taşınırlara ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tedbiri haciz konulması halinde durum 7 gün içinde tüm belgeleriyle birlikte işletme tarafından KOSGEB’e yazılı olarak bildirilir. Bildirimi müteakip tedbir/haciz kapsamında taşınırların mülkiyet durumu kurul tarafından değerlendirilir. İşletme tarafından bildirim yapılmaması ve uygulama birimi, izleyici ya da KOSGEB personeli tarafından bu durumun tespit edilmesi halinde destek tutarı yasal faizi ile birlikte tahsil edilir. Yapılan geri ödemeli desteklerin resmi yazı ile ödenmesi istenir. Yazının muhataba ulaştığı tarihi takip eden 7 gün içinde yasal faizi ile birlikte ödemediği takdirde teminatının nakde çevrileceği bildirilir.
  • Tasfiyesi başlayan veya kapanan işletme için yukarıdaki hükümler uygulanmaz. Proje devam ediyorsa destek programının sonlandırma hükümlerine göre işlem tesis edilir. Tasfiyesi başlayan veya kapanan işletmenin durumu Projenin tamamlanması sonrasında uygulama birimine işletme tarafından ya da sorumlu personel tarafından tasfiye ve kapanmaya ilişkin sunulan bilgi ve belgeler doğrultusunda uygulama birimi tarafından değerlendirilir. Yapılan değerlendirme neticesinde, işletmenin kastı veya ağır kusuru bulunmaksızın faaliyetlerini engelleyecek nitelikte gerekçelerle kapanmasına ya da tasfiyesine ilişkin bir kanaatin oluşması durumunda; yapılan geri ödemesiz desteklerin iadesi istenmez, geri ödemeli destekler sürecine uygun olarak tahsil edilir. Aksi takdirde geri ödemesiz destekler ödeme tarihinden itibaren muaccel hale gelir ve işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsil edilir. Yapılan geri ödemeli desteklerin resmi yazı ile ödenmesi istenir. Yazının muhataba ulaştığı tarihi takip eden 7 gün içinde yasal faizi ile birlikte ödemediği takdirde teminatının nakde çevrileceği bildirilir.

Başvuru Yapmak veya Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız


 

0 cevaplar

Cevapla

Tartışmaya katılmak ister misiniz?
Katkı yapmaktan çekinmeyiniz!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir